Siste nytt

Kommunedirektøren ønsker å justere innkjøpsstrategien som Ålesund kommunestyre vedtok i juni i fjor. I møtet tysdag vedtok formannskapet å sende saksframlegget tilbake til administrasjonen for vidare utgreiing.   
Kommunestyret vedtok i eit tilleggsforslag i juni i fjor at den såkalla Oslomodellen skulle brukast ved alle kjøp av varer, tenester og bygge- og anleggskontraktar.  

Det er i ferd med å bli nedsett 17. maikomitear rundt i kommunen. Spørsmålet er kva mulegheiter og avgrensingar koronapandemien set for årets feiring. Her får du nokre svar.  

Statsforvaltaren har varsla Ålesund kommune om at dei kjem til krevje framgang i arbeidet med å rette opp manglar når det gjeld reinsing av vatn og problem med ureinsa overvatn. Kommunen fekk brevet frå Statsforvaltaren  16. mars.  

Ålesund er ein av tre nye kommunar i nettverket I front. Dette er eit kommunenettverk for klimatilpassing.
Kommunen er allereie brukt som eksempel i ein analyse for korleis klimarisiko vil påverke kommunane.

 

Tysdag skal formannskapet ta stilling til om kommunen skal gjere eigne helsekonsekvensutgreiingar for Haramsøy, Longva og Lepsøy i samband med vindkraftutbygginga. Kommunedirektør Astrid Eidsvik rår kommunen til å ikkje gjere det. Ho meiner ansvaret for ei slik utgreiing ligg hos NVE.   

Kommunestyret har gitt løyve til skjenking av alkohol for serveringsstaden Liv & Røre ved Amfi Moa. Fredag og laurdag skal utestaden få skjenke alkohol til klokka 02.00.

En-leke-rakett-som-er-flygende-ut-av-data-maskinen.jpg

Tidlegare har verksemder som ikkje har opna mottatt post i Altinn innan 40 timar fått posten ettersendt på papir. Denne ordninga vil bli endra frå 15. mars 2021. Brev sendt med SvarUt frå Ålesund kommune vil frå den datoen ikkje bli ettersendt som papirpost, og det betyr at verksemder berre vil motta brev digitalt. 

Det ser ut til å kome store statlege tilskot til Ålesund og andre regionbyar i Nasjonal transportplan, NTP. Det vart klart i ein ny lekkasje frå Nasjonal transportplan. Planen skal leggast fram før påske.   

Ålesund kommune starta i begynnelsen av mars ei bildelingsordning saman med Ålesund parkering, TAFJORD og Sparebanken Møre.

Kommunen har kjøpt seg tilgang til bildelebilar frå firmaet OTTO mellom 07.30-16.30 på kvardagar. Slik slepp kommunen å kjøpe eller leige bilar. Her blir bildelingsordninga presentert.

  

Kommuneoverlege Olav Mestad.j

FHI har 11. mars beslutta å sette på pause vaksinering med AstraZeneca inntil vidare. Grunnen til dette er nokre få hendingar med blodpropp med alvorleg forløp og død rapportert i Danmark og nokre andre land. - Det er så langt meldt om få slike bivirkninger nasjonalt, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

Til toppen