Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Siste nytt

Ope digitalt møte om parkering på Moa og i bysentrum idag

I ettermiddag inviterer Ålesund kommune innbyggarane og pressa til eit ope møte på nett. Kommunen har starta ei parkeringsutgreiing for Ålesund sentrum og Moa. Utgreiinga skal kartlegge dagens parkeringstilbod og peike på moglege løysingar for framtida.Klikk for stort bildeJannike Amdam Helland og Jøran Mentzoni Eilertsen inviterer til ope digitalt møte.  

Tidspunkt er 16. september klokka 18.00 – 19.30

Møtet vert sendt på teams. Klikk på denne lenka om du vil vere med i møtet. 

Ein treng ikkje laste ned appen eller logge inn for å følge møte. Når du klikker på lenka, kan du velge å følge møtet via nettlesar.  

Arbeidet som no skal gjerast vil vere ein viktig del av kunnskapsgrunnlaget for ein framtidig parkeringsstrategi. I møtet vil Ålesund kommune orientere meir om utreiinga, og prosessen knytt til denne. Rådgivingselskapet Rambøll hjelper kommunen i utgreiingsarbeidet. Rambøll vil gi ein kort presentasjon av kartleggingsarbeidet som er gjort til no, og dele førebels  tankar om moglege løysningar for framtida. 

Som ein del av prosessen ynskjer kommunen flest mogleg innspel frå både innbyggarar, kultur- og næringslivsaktørar og andre som er opptatt av utfordringane knytt til parkering i bysentrum og på Moa. 

Ein del av det opne møtet vil derfor brukast til å samle inn innspel frå møtedeltakarane knytt parkering, både utfordringar og moglege løysningar.  

Kommunen vil og svare på spørsmål undervegs, så langt det lar seg gjere. Det vert og høve til å registrere skriftlege innspel og spørsmål i etterkant av møtet. Alle spørsmål og innspel vil svarast på,  i møtet eller etter at møtet er slutt. Ålesund kommune håper at mange vil delta i møtet,  som er opent for alle som ynskjer det.

Ålesund framtidslab har fått eigen nettside. Her kan du sjå kven som er partnar i laben og kva prosjekt som er i gang – i tillegg til å lese om sjølve framtidslaben og tankane bak den. Gå inn på alesundframtidslab.no

 

 

Statsminister Erna Solberg er ein av innleiarane når The North West inviterar til heildigital konferanse om berekraft og regionutvikling i lokal, nasjonal og global samanheng. 
 

Det var full jubel på campus då Studentsamskipnadens styre i Ålesund vedtok å gå vidare med bygginga av studentane sitt hus; Sundebygget. Bygget skal ligge sentralt på campus og skal gi 2.475 kvadratmeter med studenthus og 2.270 kvadratmeter hyblar. 

-Vedtaket i kommunestyret torsdag 27. august er historisk. Den nye planen for Campus i Ålesund vil gi ringverknader i regionen i generasjonar framover. Det seier ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal. 

Onsdag 9. september møttest Ålesund kommune og NTNU i Ålesund for saman å finne løysingar på konkrete utfordringar innan helse og velferd. Kommunen fekk presentere sine utfordringar og NTNU la sin kompetanse på bordet.

 

Frå 21. til 26. september vil Seniorfestivalen vere ein arena for gode kulturopplevingar. Sjå programmet her. 

 

 Ålesund kommune har seint tysdag kveld fått melding om at ein person er stadfesta  smitta av koronavirus. Vedkommande er nærkontakt til kjend smitte og har vore i karantene den siste veka.

Formannskapet har bedt ordføraren og gruppeleiarane om å legge fram ein plan for evaluering av den politiske styringa av Ålesund.   

Kommunalområde Opplæring har i 2021 økonomiske utfordringar. Venta meirforbruk i 2020 er på 80 millionar kroner. Politikarane har vedtatt å styrke opplæringa med 30 millionar kroner. Kommunedirektøren kjem no med ei innstilling til politikarane med ei rekke tiltak for å få opplæringsbudsjettet i balanse.  

Formannskapet møtast 8. september og på sakskartet står blant anna retningslinjer for bruk av tildelt budsjett for kommunedelsutvala, tilskot frå kommunen til politiske parti for 2020 og val av medlemmar til forliksråd for Ålesund og Fjord kommune. Den ordinære behandlinga av sakar startar frå kl. 10.30. Følg møtet på web-tv! 

Til toppen