Siste nytt

Det er tid for å søkje tilskot til drenering av jordbruksjord og spesielle miljøtiltak i landbruket. Sjå rammene og finn søknadsskjema her.

Framtidslaben inviterer partnarar - og andre som ønsker å bli partnarar, til workshop 5. mars. Målet med workshopen er å betre forstå kva som er mogleg når det gjeld EU-midlar og andre regionale og nasjonale innovasjons- og forskingsmidlar.

 

No oppmodar vi alle lag, foreiningar og frivillige organisasjonar søka tilskot til prosjekt, enkelttiltak eller aktivitetar innan 8. mars.

Har du sendt søknad om byggeløyve til Ålesund kommune? Ei fast gruppe samansett av  byggesaksbehandlarar går no gjennom innkomne søknader to gongar i veka for å sikre lik saksbehandling.

Politikontakt for kommunen, Ingrid Korsnes Hildre, har kontor på Sandøytunet onsdag 19. februar.

Har du den raude lille dunken heime? Denne veka startar ÅRIM årets innsamlingsaksjon av miljøfarleg avfall rundt omkring i kommunane.

 

Kystdirektøren har måndag 3. februar lagt fram ei utgreiing om ny framtidig organisering av Kystverket.  – Dette er ein fagleg svært solid utgreiing som vil gi samfunnet meir Kystverk for mindre pengar, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.

  
Helge Veum (44) stabssjef for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune, er av Kongen i statsråd i dag personleg oppnemnd til Rådet for Statistisk sentralbyrå for perioden 2020 – 2023.

NTNU og kommunen signerte 30. januar 2020 ein avale om samarbeid om smart helse og velferd. Avtalen skal blant anna bygge opp primærhelsetenesten som ein arena for forsking og nyskaping - noko som vil kome innbyggarane til gode.

Formannskapet i Ålesund kommune tildelte på tysdag 21. januar årets stønad til festivalar i kommunen. I alt var det søkt om støtte på i alt kr. 1 790 000.

Til toppen