Kommunestyret krev stans på Haramsøya

Kommunestyret krev stans på Haramsøya

Bildemontasje vindmøller Haram - Klikk for stort bileteBIldemontasje: Zephyr  Eit samrøystes kommunestyre i Ålesund vedtok fredag ettermiddag ein uttale om stans i utbygginga av vindmøller på Haramsøyfjellet.

Eit forslag frå Siv Ulla og Ove Økland i Arbeiderpartiet om å stoppe anleggsverksemda fekk oppslutnad frå alle dei 77 representantane i kommunestyret.

Forslaget som vart vedteken: 

1. Ålesund kommunestyre støtter formannskapets vedtak til uttale som er sendt NVE. 

2. Kommunestyret viser spesielt til punktet om stopp i anleggsvirksomheten i påvente av ny støyrapport og ber om at dette følges opp overfor NVE.

Mot røysta til to representant, vart også Rødt sitt forslag om å ta omsyn til dei historiske gravminna på Haramsøya vedteken.

Haramsøya har hatt bosetning i over 2000 år. På øya er det 13 gravfelt med 167 gravminner. Haramsskatten som ble funnet i 1967 er et av Norges viktigste arkeologiske funn fra folkevandringstiden. Kultur- og fornminnene på Haramsøya er av uerstattelig kulturhistorisk verdi. Ved sprenging og utbygging av vindkraft med vindturbiner kan uoppdagede kulturminner gå tapt.

Innstillinga frå formannskapet som vart vedteken:

Følgande uttale sendes NVE

1. Ålesund kommunestyre krev utsatt byggestart i påvente av ny støyrapport og at denne skal vert lagd frem for kommunen og rørte støymottagere før godkjenning og anleggsstart.

2. Ålesund kommunestyre vil som innspel til revidert MTA plan kreve ny støyrapport med konservative parameter, inkludert lokale værdata, riktig terrengtype, ruhetsfaktor i terrenget, riktig temperatursnitt og med tillagt sikkerhetsmargin.

3. Ålesund kommune presiserer at dette viktige rekreasjonsområdet ikke burde prioriteres for vindindustri.

4. Drikkevannskilden til fleire private husstandar vil kunne bli utsatt for forurensing og skade. Dette bør også utredes nærare.

5. I bystyremøte 18/6 skal kommuneadvokaten og kommuneoverlegen redegjøre for kommunens handlingsrom og kommunes aktivitetsplikt etter folkehelseloven kapitel 3. Begrunnelse Ålesund kommune har fra 1. januar 2020 blitt delegert myndighet til å regulere støy fra vindkraftverk gjennom både forurensningslova og folkehelselova med forskrift om miljørettet helsevern. Det vises samtidig til støyveileder T-1442 kapittel 7.8 og 9.8. Folkehelseperspektivet er regulert i lov om folkehelse, og det er dette vi skal ta hensyn til i denne saken.

Tilleggsforslag frå Frp i Formannskapet.

Ålesund kommune ber om at utbygginga av Haram Vindkraftverk ikkje vert satt i gang før saka har blitt behandla i retten.

FNs berekraftsmål - Klikk for stort bileteÅlesund kommune har ein spesiell fokus på FNs berekraftsmål i perioden 8. – 24. juni saman med fleire andre kommunar i landet. Målet er å vise at berekraftsmåla er ein del av kvardagen vår.  

Til toppen