Kart og flyfoto

Kart og flyfoto

Kommunen har kartløysingar der du kan finne informasjon om størrelse på eigedommar og om kva planar som gjeld for eit område, historiske kart og flyfoto.

Ålesund kommune har to innsynsløysingar for kart:

GeoInnsyn

WebInnsyn

GeoInnsyn (publikumskart)

GeoInnsyn kan brukast både på nettbrett, mobil og pc/mac og er den vi tilrår for publikum. Her kan du søke på stadsnamn, adresse og eigedom (gardsnummer/bruksnummer) og kartet viser grunnlagsdata, eigedommar, arealplanar og pågåande bygge- og delesaker.

Detaljar om korleis du finn informasjon om arealplaner, bygge- og delesaker finn du på eigne nettsider: Innsyn i bygge og delesaker og Innsyn i arealplaner i arealplaner.
 

I GeoInnsyn kan ein og studere historiske flyfoto frå 2018, 2015/2016, 2006/2007, 2010/20111964/19681947 og skråbilder. (PDF, 11 MB)
 

WebInnsyn (avansert / utvida kart)

WebInnsyn inneheld fleire datasett og har meir funksjonalitet, men er derimot også vanskelegare i bruk. I tillegg til alt som blir vist i GeoInnsyn inneheld WebInnsyn også ein god del tematiske kart. I dei tematiske karta er bakgrunnsinformasjonen nedtona for å framheve innhaldet. Eksempel på temakart kan være flaumvegar, kulturminne, forureining, biologisk mangfald og liknande. 

Slik finn du skråbilder i WebInnsyn (PDF, 8 MB).

Temakart

Du finn temakart på eiga nettside.

Til toppen