Skal du bygge?

Har du tenkt å snekre noko på eigedommen din? Sjekk kva du kan bygge utan å søke - før du går i gang. 

1. Finn informasjon

Første trinn er å finne ut om du må søke, og korleis du i så fall må gjere dette:

 • Sjekk om du må søke.
  I dei fleste tilfelle må du ha løyve frå kommunen for å oppføre ein bygning eller gjere endringar på eit bygg. Men for nokre mindre byggearbeid kan ein sleppe søknad.  

  Dette kan du bygge uten å søke (dersom det samsvarer med mellom anna reguleringsplanen):
  • Garasje, uthus, hobbybod og liknande på inntil 50 m2 kan byggast inntil 1 meter frå nabogrensa.
  • Tilbygg på maksimalt 15 m2 bygd ut areal/bruksareal og inntil to etasjar. Tilbygget kan til dømes vera terrasse, ope overbygd inngangsparti, søppelskur, ved- eller sykkelbu eller del av bustad som til dømes soverom eller gang. Tilbygget må plasserast minst 4 meter eller meir frå nabogrensa.
  • Mindre bygg som for eksempel mindre leveggar, støttemurar, mindre fyllingar, planering av terreng, intern veg og biloppstillingsplassar tilhøyrande tomta kan plasserast inntil 1 meter frå nabogrensa.
  • Du slepp å søke viss heile terrassegolvet er lågare enn 0,5 m over bakken. Ingen punkt må vera høgare enn 0,5 meter.
  • Du slepp å søke viss heile terrassegolvet er lågare enn 1 m over bakken. Ingen punkt må vera høgare enn 1 meter. Terrassen må vera forbunden med ein bygning og kan ikkje stikka lengre ut frå bygningens fasadeliv enn 4 m. Han kan ha eit rekkverk med høgde på inntil 1,2 m og må ha ein avstand til nabogrense på minst 1 meter. Terrasse høgare enn 1 meter skal reknast som bygd ut areal (BYA) og vil då gi auka utnytting på eigedommen.

   Bruk vegvisaren "Bygg utan å søke".  

   Sjå rettleiinga «Åtte steg fra idé til ferdig søknad».
    
 • Sjekk kva som er tillate på eigedommen
  Før du bygger må du finne ut kva, kor og kor mykje du har lov til å bygge på eigedommen din. Det betyr at du sjølv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikkje kjem i strid med plan- og bygningsloven, gjeldande planar eller anna regelverk.
   
 • Opne kart som syner reguleringsplaner eller kommuneplan. Legg inn gards- og bruksnummer (gnr/bnr) eller adresse under «Søk». Klikk i kartet og du kan sjekke kommunen sin reguleringsplan og arealplan som gjeld for din eigedom.

  Meir informasjon om kart.
   
 • Kor stort kan du bygge?
  Kor mykje areal som kan byggast på kvar enkelt tomt er oppgitt i reguleringsplanen, eksempelvis % BYA. Til dømes vil ein eigedom på 800m2 med tillaten utnyttingsgrad på 25% BYA kunne byggast ut med inntil 200m2. 

  Bruk kalkulator for å rekne ut areal.  Her legg du inn oppgitt tal kvadratmeter (m2) det er lov å bygge på din eigedom. Kalkulatoren hjelper deg med resten.
   
 • Eigarforhold, rettigheiter, hefte og tinglysing finn du på våre nettsider om eigedomsinformasjon.
   
 • Må du søke dispensasjon?
  Dersom du vil bygge noko som ikkje er i samsvar med plan- og bygningslovgivinga, må du søke om dispensasjon. Dispensasjonssøknaden skal grunngivast og det må sendast ut nabovarsel.

Slik forstår du planene som bestemmer kva du kan bygge.

2. Søknad

Du må samle alt du må ha med i byggesøknaden og varsle naboene dine før du sender inn søknaden. Her finn du rettleiing til korleis du sjølv kan hente ut naboliste.

Send inn søknad.

Søknad kan sendast på ein av desse måtane:

 • Søk digitalt (Digialt byggesøknad (dibk.no)) for å sende søknaden elektronisk direkte til Ålesund kommune. Byggsøk krev at du har ei e-postadresse. Tenesta er gratis å bruke. 
 • Last ned skjema og fyll ut sjølv. Denne søknaden kan sendast via post til Ålesund kommune, Plan, byggesak og geodata, Postboks 1521, 6025 Ålesund, eller på e-post til postmottak@alesund.kommune.no

Dei ulike søknadstypane er: 

3. Saksbehandling

Kor lang tid tar det?

Ved eittrinnssøknad, der alt er innanfor lovverket og ingen naboar har protestert på det du søker om, er behandlingstida på søknaden 3 veker. Dersom det er manglar i søknaden vil du få skriftleg tilbakemelding om dette.

Saksbehandlingstida er 12 veker for søknad om rammeløyve, tiltak som har nabomerknader, eller som krev dispensasjon eller uttale frå andre styresmakter.

Kva kostar det?

Når du har mottatt vedtak om det du har søkt om, må du betale gebyr for saksbehandlinga. Kommunestyret har vedtatt desse gebyra for byggesak.

Klage på avslag?

Får du avslag på ein byggesøknad, har du høve til å klage.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen vedtaket kom fram til den påførte adressa. Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagt innan den dagen klagefristen går ut. Klagen kan sendast via post til Ålesund kommune, Plan, byggesak og geodata, Postboks 1521, 6025 Ålesund, eller elektronisk til postmottak@alesund.kommune.no

Klagen må:

 • vere grunngitt. Klagen bør også nemne eventuelle andre opplysningar som kan ha noko å seie for kommunen si vurdering.
 • ha med kva vedtak det blir klaga på.
 • ha med kva endringar som eventuelt er ønska.
 • vere underteikna.

Meir info om klage på vedtak i plan- og byggesak finn du her.

Vil du vite meir?

Byggereglene er omfattande og det er mykje å setje seg inn i.