Byggeprosjekt i Ålesund kommune

Det skal byggast eit svømmeanlegg  i Brattvåg.

Vi skal bygge eit bygg som inneheld fleire funksjonar for barn med psykisk utviklingshemming.

Noverande Moa helsehus vert seld og erstatta av eit nytt bygg, der Ålesund kommune kjøper areal til offentlege tenester.

Det skal byggast ny skule på Eidet, som skal huse det som no er Vatne ungdomsskule, Vatne barneskule og Tennfjord skule.

Det skal byggast et mellombygg på to etasjar med et bruttoareal på ca. 1200 kvm, inkludert nye garderobar til gymnastikksal.

Hessa skole skal utvidast. Vi skal bygge ein ny skole i to trinn, og deretter rive den gamle skolen.

Den nye Emblem skule vert tatt i bruk i januar 2023

Vi har anskaffa 20 bustadar på Daaetunet, sentralt ved Moa. Desse skal bli tilrettelagt for salg som private omsorgsbustadar for personar med utviklingshemming, eldre eller andre med nedsett fysisk funksjonsevne.   

Det skal byggast ein fleirbrukshall på Osane i Skarbøvika.

Ny brannstasjon på Steinshamn skal byggjast på same tomt som eksisterande brannstasjon.

Vi bygger 17 heildøgns bemanna omsorgsbustadar i Wasmuthgården.

Til toppen