Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE)

Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE) er Ålesund kommune sitt eigedomsføretak og opptrer i eigarrolla til det meste av eigedomsmassa til Ålesund kommune. 

Føretaket sitt formål er ei forretningsmessig og kostandseffektiv eigedomsforvaltning av kommunens eigedomar og ikkje utbygde areal. Dette gjeld drift, vedlikehald, rehabilitering, utbygging, utleige og innleige, kjøp og sal.

Eigedomsføretaket representerer Ålesund kommune ved utvikling av nye byggeprosjekt gjennom prosjektleiing og byggherrefunksjon, og ved tilrettelegging av nye bustad- og industriområde.

Eigedommane på totalt 400.000 m2 består av ca. 1200 bustader, sjukeheimar, skolar, barnehagar, beredskapsbygg, administrasjonslokale, kulturbygg og idrettshallar.

Eigedomsføretaket administrerer også Husbanken sine personretta låne- og tilskotsordningar som startlån, bustadtilskot til etablering og tilpassing og bustøtte. Utleige, drift og forvaltning av kommunale bustader er også tillagt eigedomsføretaket.

Organisasjonkart for Ålesund kommunale eigedom KF

Kva lurer du på?

Avdelingar

Kontakt

Sjå kontaktinformasjon for tilsette i ÅKE