Prisar og gebyr på kommunale tenester

Betalingssatsar, gebyr og avgifter for kommunale tenester i Ålesund kommune.

Betalingssatsar for dei kommunale tenestene blir vedtatt av Ålesund kommunestyre i slutten av kvart år, og gjeld for påfølgande kalenderår.

Pris for dei kommunale tenestene for 2024 blei vedtatt av kommunestyret 7. desember 2023.

Pris på alle tenestene

I tabellen får du ein oversikt over prisen på alle tenestene og kva kommunalområde som har ansvar for dei. Du kan sortere innhaldet i  alfabetisk ved å klikke på tittelen i kolonnen.

I den digitale løysinga Framsikt vil adressene for kvar betalingssats bli endra for kvart år. Adressene nedanfor er snarvegar som vil bli oppdatert årleg. Bruk difor desse om du skal dele vidare lenke til enkeltsatsar.

Betalingssatser - pris på tenestene
Betalingssats for Adresse Kommunalområde
Aksla stadion alesund.kommune.no/prisar/aksla-stadion Samfunn
Behandling av konsesjons- og delingssaker alesund.kommune.no/prisar/konsesjon-og-deling Samfunn
Borgarleg vigsel https://alesund.kommune.no/prisar/vigsel Samfunn
Bufellesskap / heildøgnsbemanna bustad alesund.kommune.no/prisar/bufellesskap-heildognsbemanna-bustad Helse
Dagopphald (dagtilbod Førebygging og meistring) alesund.kommune.no/prisar/dagopphald Helse
Eigedomsinformasjon alesund.kommune.no/prisar/eigedomsinformasjon Samfunn
Eigendel Draumesommar og Følgjekort alesund.kommune.no/prisar/draumesommar-og-folgjekort Samfunn
Erstatningssatsar tapt utlånsmateriale Ålesundsbiblioteka alesund.kommune.no/prisar/erstatning-bibliotek Samfunn
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg alesund.kommune.no/prisar/feiing Ålesund brannvesen
Felling av hjort alesund.kommune.no/prisar/hjortefelling Samfunn
Frikjøp av parkeringsplassar alesund.kommune.no/prisar/parkering-frikjop Samfunn
Graveløyve og arbeidsløyve alesund.kommune.no/prisar/grave-og-arbeidsloyve Samfunn
Kommunale barnehagar alesund.kommune.no/prisar/kommunale-barnehagar Oppvekst
Korttidsutlån av kommunale hjelpemiddel alesund.kommune.no/prisar/korttidsutlan-hjelpemiddel Helse
Kremasjon og gravlegging alesund.kommune.no/prisar/kremasjon-og-gravlegging Ålesund kyrkjelege fellesråd
Leige av dei kommunale idrettshallane Fagerlihallen og kafeen, Blindheimshallen, Larsgårdshallen, Spjelkavikhallen, Ellingsøy idrettshall, Borgundhallen, Hatlane idrettshall, Kolvikbakken idrettshall og Renexhallen alesund.kommune.no/prisar/leige-kommunale-idrettshallar-i-gamle-alesund Samfunn
Leige av kommunal grunn og torgleige m.v. alesund.kommune.no/prisar/leige-kommunal-grunn-og-torg Samfunn
Leige av lokale i rådhuset alesund.kommune.no/prisar/leige-radhuslokale Samfunn
Middag alesund.kommune.no/prisar/middag Helse
Moa svømmehall alesund.kommune.no/prisar/moa-svommehall Samfunn
Private planar, bygge- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering alesund.kommune.no/prisar/private-planar-bygge-og-delesakshandsaming-oppmaling-og-eigarseksjonering Samfunn
Renovasjon og slam alesund.kommune.no/prisar/renovasjon-og-slam Samfunn
SFO - skolefritidsordning alesund.kommune.no/prisar/sfo Oppvekst
Tryggleiksalarm og sporingsteknologi (GPS) alesund.kommune.no/prisar/tryggleiksalarm-og-gps Helse
Utleige av Parken kulturhus alesund.kommune.no/prisar/utleige-parken-kulturhus Samfunn
Utleige av Gomer kulturhus alesund.kommune.no/prisar/utleige-gomer-kulturhus Samfunn
Utleige av Harøy barnehage alesund.kommune.no/prisar/utleige-haroy-barnehage Oppvekst
Utleige av skolelokale alesund.kommune.no/prisar/utleige-skolelokale Oppvekst
Utleige av Ørskog idrettshall til selskap med kjøkken, foaje og idrettshall alesund.kommune.no/prisar/utleige-orskog-idrettshall Samfunn
Utleige av Ørskog kulturhus alesund.kommune.no/prisar/utleige-orskog-kulturhus Samfunn
Utleige Sandøyhagen alesund.kommune.no/prisar/utleige-sandoyhagen Samfunn
Utleige Sandøytunet alesund.kommune.no/prisar/utleige-sandoytunet Samfunn
Utøving av mynde etter forureiningsregelverket alesund.kommune.no/prisar/utoving-av-mynde-etter-forureiningsregelverket Samfunn
Vatn og avløp alesund.kommune.no/prisar/vatn-og-avlop Samfunn
Vederlag for heimebaserte teneste / praktisk bistand alesund.kommune.no/prisar/heimeteneste-og-praktisk-bistand Helse
Vederlag for opphald i sjukeheim / institusjon alesund.kommune.no/prisar/institusjonsopphald Helse
Ålesund kulturskole alesund.kommune.no/prisar/kulturskole Samfunn
Ålesund strykekvartett alesund.kommune.no/prisar/strykekvartett Samfunn
Utleige av Gomer idrettshall alesund.kommune.no/prisar/utleige-gomer-idrettshall Samfunn
Utleige Arbeideren kulturhus alesund.kommune.no/prisar/utleige-arbeideren-kulturhus Samfunn
Næringsfagleg vurdering alesund.kommune.no/prisar/naringsfagleg-vurdering Samfunn
Løyve til utleige av elsparkesykkel alesund.kommune.no/prisar/løyve-til-utleige-elsparkesykkel Samfunn

Sjå betalingsregulativ for alle tenester i 2024 (i Framsikt)

 

Ansvarleg for tenesta