Vakttelefonar

Viktige nødnummer og vakttelefonar.

Meld om feil

Bruk meldingstenesta for å melde frå om feil eller manglar ved renovasjon, parkering, gatelys, forureining/forsøpling, vatn, avløp og kommunal veg. Du kan også følge med på saksbehandlinga av meldinga du sender inn. Dersom feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon under.

Meld om feil

Nødnummer

  • 113  Akuttmedisinsk nødnummer
  • 110 Brann og utrykning
  • 112 Politiets operasjonssentralar
  • 1412 Nødnummer for døve
  • 116 117  Legevakt og overgrepsmottak

Helse og omsorg

Vakttelefonar innan helse og omsorg
Teneste Telefonnummer Om tenesta
Legevakta 116 117
Overgrepsmottak 116 117
Barnevernsvakta 915 76 020 Sjå kva du kan gjere om du bekymrar deg for eit barn.
Krisesenter For kvinner: 70 16 33 33 / For menn: 90 70 74 33 For kvinner, barn og menn som opplever fysisk og psykisk vald eller truslar om vald
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Incesttelefonen 800 57 000
Kirkens SOS 22 40 00 40
Kors på halsen 800 333 21
Mental helse hjelpetelefonen 116 123
Natthjem / Blå kors 70 12 10 15
Rustelefonen 915 08 588 (hverdager kl 11 - 18)
Vern for eldre 800 30 196
Vakttelefonar innan helse og omsorg.

Vatn og avløp

Vakttelefonar for vatn og avløp
Stad Etter kontortid I kontortid
Tidlegare Ålesund 951 62 000 (ikkje sms) 70 16 20 00
Tidlegare Sandøy 951 62 000 (ikkje sms) 70 16 57 00
Tidlegare Skodje 951 62 000 (ikkje sms) 70 24 40 00
Tidlegare Ørskog 951 62 000 (ikkje sms) 70 16 59 00

Vinterdrift av veg

Vakttelefonar for vinterdrift av veg
Stad Etter kontortid I kontortid
Gamle Ålesund 477 67 368 70 16 20 00
Gamle Sandøy 477 67 368 70 16 57 00
Gamle Skodje 477 67 368 70 24 40 00
Gamle Ørskog 477 67 368 70 16 59 00

Viltvakta     

  • Tlf. 02800

Sjå kva du skal gjere om du har køyrt på eit dyr.