Hessa skole

Hessa skole

Hessa skole skal utvidast. Vi skal bygge ein ny skole i to trinn, og deretter rive den gamle skolen.

Kva bygger vi?

 • Prosjekt tittel: Hessa barneskole 
 • Byggested: Hessa 
 • Bruttoareal: Ca.  BTS 6 500 m2 
 • Planlagt oppstart: Forprosjekt ferdig. Oppstart byggeplass vår/sommar 2023.
 • Kostnadsramme: 282 627 000 (NOK 2022) 
 • Entrepriseform: Totalentreprise med samhandling.

Hessa skole vil bli en ny 3-parallell barneskole (årstrinn 1-7) med inntil 24 elever pr. klasse. Skolen blir dimensjont for 504 elever og ca. 60 ansatte. Det skal også tilretteleggje for SFO-areal.

Ny skole skal etablerast på tomtareal vest for eksisterande skole. Eksisterande skole skal rivast etter ferdigstilling. 

Sjå rammeprogram for Hessa skole. (PDF, 8 MB)

Når skal prosjektet være ferdig?

 • Planlagt oppstart på byggeplass: Vår/sommer 2023 
 • Planlagt ferdigstilling:  Forventet ferdigstilt vår/sommer 2025. Etter ferdigstilling av ny skole vil eksisterende skole rives for så å etablere nytt uteområde. Dette arbeidet forventes avsluttast vår/sommer 2026. 

Framdriftsplan

 • Vår/sommar 2023: Planlagt oppstart på byggeplass
 • Vår/sommar 2025: Ferdigstilling ny skule
 • Vår/sommar 2026: Ferdigstilling nytt uteområde

Når entreprenør er kontrahert settes opp en grov fremdriftsplan som viser hovedaktivitetene for prosjektet på byggeplass. Nesten alle prosjekter har deres særpreg med prosjektspesifikke aktiviteter – disse vises i fremdriftsplanen.

Under er eit konstruert eksempel på framdriftsplan. Denne vil bli oppdatert. 

Etablere ny tilkomstvei

Vår/sommar 2023.

Rive gamlefløyen

Oppstart råbygg

Tett bygg, innvendige arbeider

Innregulering og testing av tekniske anlegg

Innflytting

Sommar/høst 2025.

Kven er ansvarleg?

 • Prosjektansvarleg hos ÅKE: Jonas Berger
 • Prosjektleiing: XPRO v/Vidar Hofseth
 • Entreprenør: Ikkje avklart. Tilbudsfrist 22. desember 2022.
 • Arkitekt: Slyngstad Aamlid Arkitekter
Til toppen