Sjukeheimsplass

Sjukeheimsplass

Heildøgns omsorg i sjukeheim/bukollektiv på sjukeheimsnivå er eit tilbod til personar med behov for pleie og omsorg heile døgnet.

Ulike typar opphald i sjukeheim

  • Korttid -  med formål å betre helsetilstanden for tilbakeføring til eigen heim.
  • Rehabilitering- for eksempel etter utskriving frå sjukehusbehandling med føremål tilbakeføring til heimen.
  • Avlasting -  for pårørande med særleg tyngande omsorgsarbeid.
  • Avklaring - utredning for vidare pleie- og omsorgstilbod.
  • Langtid -  når det ikkje er mogleg å få nødvendig hjelp i heimen.
  • Demens -  for personar med demensdiagnose.
  • Palliasjon - behandling, omsorg og pleie ved livets slutt.

Tenesta omfattar

  • Fagleg bistand ved administrasjon av medisinar, tilgang på legeteneste ved fast tilsynslege/fastlege, tannhelseteneste, habilitering/rehabilitering, fysioterapi og ergoterapi.
  • Hjelp til praktiske oppgåver som å ivareta personleg hygiene, få tilpassa ernæring og hjelpemiddel samt vask av tøy.
  • Tryggleik og trivsel gjennom at kvar brukar får sin eigen primærkontakt/koordinator, i tillegg til at det er tilgjengeleg personale heile døgnet. Høve til å delta på sosiale aktivitetar og skjerming der det er naudsynt.

Ved behov kan vi også formidle andre tilbod som fotpleie og frisør, samt tolketeneste og sjelesorg.

Kven kan få plass i sjukeheim?

Når du har behov for omsorgstenester vil vi saman med deg vurdere kva som er den beste hjelpa ut frå dine behov. Omsorgstenestene skal bidra til at den enkelte får bu i eigen heim så lenge som mogleg. Dette kan vi oppnå ved hjelp av praktisk bistand, heimesjukepleie og ulike dagtilbod.

Langtidsopphald blir vurdert etter først å ha prøvd ut tiltak for å legge til rette for at ein framleis kan bu i eigen heim. Dersom langtidsplass i sjukeheim eller bukollektiv blir vurdert som det riktige omsorgsbehovet for deg, vil du få tilbod om ein langtidsplass i ein av våre sjukeheimar/bukollektiv. Vi er avhengig av kvar det er ledig plass av den typen du treng ved tildelingstidspunktet, det er difor ikkje høve til å velje sjukeheim.

Slik søker du om plass

Du søker om omsorgstenester gjennom kommunen sitt tildelingskontor. Dei har ansvar for tildeling og fattar vedtak om tenesta.
Tenesteinnhaldet blir utarbeidd i samarbeid med den einskilde søkar.

Søk om helse- og omsorgstenester, inkludert sjukeheimsplass

Sambuargaranti  

Når søknad er grunngitt i ønske om å bo saman med ektefelle/sambuar som er tildelt langtidsplass i sjukeheim, kan dette bli innvilga som korttidsplass. Sjå forskrift som regulerer dette.

Varslingsplikt i kommunehelsetenesta

1. juli 2019 fikk alle vierksemder som yter helse- og sosialtenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlege skader på pasientar/brukarar som har samanheng med helsehjelpa.

Pasientar, brukarar og pårørande har samtidig fått rett til å varsle om slike hendingar til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikta er å identifisere uforsvarlege forhold raskare, for å rette dei opp og bidra til betre pasientsikkerheit og kvalitet.

Varslingsskjema om alvorlig hending

Kontaktinformasjon

Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)

Pris

Prisen for opphald i sjukeheim dag, natt eller korttid inntil 60 døgn per kalenderår er maksimumssatsar. Desse satsane er per dag/natt/døgn og er uavhengig av brukers inntekt.

For langtidsplass er det begrensing i vederlag

Alle personar med vedtak om langtidsplass som leggjast på dobbeltrom får eit fribeløp dersom dei ikkje spesifikt har søkt om å få dele rom med ein annan.

Sjå pris for opphald i sjukeheim/institusjon

Klage

Klage på vedtak eller teneste

Oversikt over alle omsorgssentra i Ålesund

 

Opne kartet i nytt nettlesar.

 

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen