Planinnsyn og plankart

I kommunens to kartportalar Isy Map og Isy Map Server kan du sjølv studere vedtatte kommuneplanar/kommunedelplanar, reguleringsplanar med tilhøyrande reguleringsføresegner og reguleringsplanar under arbeid. Vi gjer merksam på at i samband med kommunesamanslåinga, blei namna på alle kommuneplanane endra til kommunedelplan.

Isy Map kan brukast både på nettbrett, mobil og pc/mac og er den vi tilrår publikum å bruke. Isy Map Server har meir funksjonalitet, men er derimot også vanskelegare i bruk.

Studer planar og planføresegnar i Isy Map

Studer planar og planføresegnar i Isy Map
Planar
Kommuneplanar/kommunedelplanar
Kommunedelplanar under arbeid
Reguleringsplanar
Reguleringsplanar under arbeid

 

Studer planar og planføresegner i Isy Map Server


Her kan du sjå ei oversikt over reguleringsplanar, med tilvising til føresegner og plankart.

Korleis du kan laga utskrifter av arealplanar kan du sjå på eiga nettside om kartutskrifter.

Digitale utskrifter av reguleringsplanar og planføresegner i pdf-format kan bestillast via leverandørane Ambita, Norkart eller Proconet. Hos Ambita kan du også bestille digitale kart og plandata
Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

På Nibio kan du sjå kart over landbrukseigedomar

Innsyn i bygge- og delesaker finn du på eiga nettside.

Ansvarleg for tenesta