Planinnsyn og plankart

Planinnsyn og plankart

I kommunens to kartportalar WebInnsyn og GeoInnsyn kan du sjølv studere vedtatte kommuneplanar/kommunedelplanar, reguleringsplanar med tilhøyrande reguleringsføresegner og reguleringsplanar under arbeid. Vi gjer merksam på at i samband med kommunesamanslåinga, blei namna på alle kommuneplanane endra til kommunedelplan.

GeoInnsyn kan brukast både på nettbrett, mobil og pc/mac og er den vi tilrår publikum å bruke. WebInnsyn har meir funksjonalitet, men er derimot også vanskelegare i bruk.

Studer planar og planføresegnar i GeoInnsyn

Studer planar og planføresegnar i GeoInnsyn
Planar Brukarrettleiing
Kommuneplanar/kommunedelplanar Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)
Reguleringsplanar Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)
Reguleringsplaner under arbeid Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)

 

Studer planar og planføresegner i WebInnsyn

Studer planar og planføresegnar i WebInnsyn
Planar Brukarrettleiing
Kommuneplanar/kommunedelplanar Brukarrettleiing (PDF, 618 kB)
Reguleringsplanar Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)
Reguleringsplanar under arbeid Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)


Her kan du sjå ei oversikt over reguleringsplanar, med tilvising til føresegner og plankart.

Korleis du kan laga utskrifter av arealplanar kan du sjå på eiga nettside om kartutskrifter.

Digitale utskrifter av reguleringsplanar og planføresegner i pdf-format kan bestillast via leverandørane Ambita, Norkart eller Proconet. Hos Ambita kan du også bestille digitale kart og plandata
Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

På Nibio kan du sjå kart over landbrukseigedomar

Innsyn i bygge- og delesaker finn du på eiga nettside.

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen