Verksemd plan og bygning

Verksemdsleiar 

Silja Øvrelid

Verksemda består av fire avdelingar:

Byggesak

Avdelinga har ansvar for behandling av byggesaker og kunne rettleie innbyggarane i godkjente reguleringsplanar.

Konstituert avdelingsleiar: Krister Omenås

Sentrale tenester

Geodata

Avdelinga har ansvaret for følgande tenester/arbeidsoppgåver:

  • Føring og retting av informasjon om bygningar i matrikkelen (eigedomsregisteret i Noreg).
  • Saksbehandling i forbindelse med kommunale vedtak på namn på vegar, gater, parkar og plassar.
  • Tildeling og matrikkelføring av offisielle adresser.
  • Formidling av kart/kartdata og eigedomsinformasjon, herunder leveranse av meklarpakkar til eigedomsmeklarbransjen.
  • Ajourhold av felles kartdatabasar, samt konstruksjon og forvaltning av kommunens plankartdatabasar og digitale planarkiv.
  • Analysar mot geografiske og geografisk relaterte data.

Sjå kartdata og eigedomsinformasjon.

Avdelingsleiar: Knut Helge Skare

Oppmåling

Avdelinga har ansvaret for behandling av seksjonering, oppmåling og eigedomsskatt.

Avdelingsleiar: Svein Harald Ingebrigtsen (stedfortreder)

Sentrale tenester

Plan

Planavdelinga arbeider med kommunen sine arealplanar, og kan svare på spørsmål om vedtatte planar, planar under utarbeiding og prosessar i forbindelse med planarbeid.

Planavdelinga jobbar mellom anna med:

  • Behandling av private reguleringsforslag
  • Utarbeiding av kommunale reguleringsforslag
  • Endring av vedtatte reguleringsplanar
  • Utarbeiding av temaplanar, analysar og rettleiingsmateriell

Sjå reguleringsplanar og rettleiing.

Avdelingsleiar: Annegret Siejak (stedfortreder)