Søk helse og omsorgstenester

Slik søkjar du om helse- og omsorgstenester.

Når du søkjar om helse - og omsorgstenester vurderer Koordinering og tildeling, saman med deg, kva teneste(r) du har behov for. Du fyller derfor ut ein generell søknad, der du blir bede om å beskrive situasjonen din og kva du treng hjelp med. Det er ett/same søknadsskjema for alle helse- og omsorgstenester.

Kva hjelp kan du få?

  • Heimesjukepleie, praktisk bistand, miljøteneste
  • Sjukeheimsplass / heildøgnsbemanna bolig / dagsenter for eldre
  • Brukerstyrt personleg assistanse (BPA)
  • Omsorgsstønad
  • Støttekontakt og avlasting
  • Tekniske hjelpemiddel / tryggleiksalarm / velferdsteknologi
  • Tilrettelagt bustad / omsorgsbolig
  • Hjelp til psykiske vansker

Slik søkjar du

I søknadsskjemaet beskriv du behova dine, og kva du treng hjelp til.

Nokre gonger treng vi informasjon om deg som er teiepliktig, frå til dømes fastlege, helsepersonell eller andre for å kunne vurdere søknaden. I søknaden kan du velje å samtykkje til dette.

Søkja på vegne av nokon andre? 

Skjemaet er digitalt og krev at du loggar inn med BankId.

Dersom du søkjar på vegne av ein annan, må du krysse av for det i skjemaet. Du må også ha ei skriftleg fullmakt frå den du søkjar på vegne av. Den kan du laste opp i søknaden.

Søk om helse- og omsorgstenester

Svar på søknad

Vi tek kontakt med deg etter at vi har mottatt ein søknad, og vi vil i samarbeid med deg finne ut kva hjelpetilbod du har behov for. I nokre tilfelle kjem vi heim til deg for å finne dei beste løysingane. Tenesta blir tildelt etter ei fagleg vurdering. Vi har teieplikt og behandlar alle søknadar og personlege opplysningar konfidensielt.

Klage på helse- og omsorgstenester

Du har rett til å klage dersom du meiner at du ikkje har fått oppfylt dine rettar, eller at du ikkje har motteke dei tenestene du har krav på. 

Slik kan du klage på på helse- og omsorgstenester

 Klagefristen vil variere for dei ulike tilboda våre. I svaret får du og informasjon om korleis du klagar og klagefrist. 

Ansvarleg for tenesta