Søk om å få støttekontakt

Støttekontakt er ei teneste til personar i alle aldrar, som har behov for bistand til å delta på fritidsaktivitetar utanfor heimen. Dette kan vere på grunn av funksjonshemming, sosiale vanskar eller andre årsakar.  

Kva får du?  

Støttekontakta skal vere med deg på ulike fritidsaktivitetar som kino, teater, kafé, trening eller andre sosiale aktivitetar.  

Det er ikkje krav om at støttekontakta skal ha ein fagleg bakgrunn, men støttekontakta blir følgt opp av fagfolk. Støttekontakta må leggja fram politiattest.

Krav til søkjar  

Tenesta er meint for personar i alle aldrar som har dette behovet.  

Kostnadar

Du må dekkje utgifter til aktivitetar de gjer saman, som til dømes inngangspengar til svømmehall, kino, mat, parkering osv. Det er ikkje eigenandel på støttekontakttenesta.

Du kan ha rett på følgjekort, som gjer at støttekontakt/følgjer går gratis inn på aktivitetar, eller får redusert pris.  

Søknad

 Søk om å få støttekontakt

Søknadsfrist  

Det er ikkje søknadsfrist. Søknadar blir behandla fortløpande av Koordinering og tildeling

Ansvarleg for tenesta