Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ måte å organisere praktisk og personleg hjelp for personar med funksjons- nedsetting, som har omfattande behov for bistand i dagleglivet, både i og utanfor heimen.

BPA passar til yngre personar med funksjonsnedsetting som ønskjer å leve eit sjølvstendig liv. Ved å tilsette og leie sine eigne assistentar, kan dei organisere hjelpa dei treng sjølv. Brukar eller ein annan frivillig person som brukar peikar ut, må vere arbeidsleiar for assistentane.

Mål

Målet er at brukaren får moglegheit til å ha eit aktivt og uavhengig liv trass funksjonsnedsettinga si.

BPA blir vurdert i forhold til kva brukaren ville ha blitt tildelt av ordinære tenester, slik som heimehjelp, støttekontakt, rettleiarteneste for busetting eller anna.
Ved vedtak om BPA har brukaren rolle som arbeidsleiar, og tar på seg eit større ansvar for organisering og innhald i forhold til sine behov.
 
Tenesta er heimla i Helse- og omsorgstenestelova § 3-8, jf. § 3-2. Tildeling av BPA skal vurderast på same måte og innanfor dei same rettslege rammene som dei andre tenestene i Helse- og omsorgstenesteloven § 3-2. Det blir rekna eigendel på den delen av tenesta som blir definert som praktisk bistand.

Fritt brukarval

Fritt brukarval betyr at den som har fått innvilga BPA kan velje å få tenesta frå kommuna eller frå ein av dei private leverandørane. I leverandørbrosjyra under, finn du informasjon om kommuna sine retningslinjer for fritt brukarval.

Leverandørar

Følgjande er leverandørar i Ålesund (eksterne lenker) :

 Sjå brosjyra om fritt brukarval i Ålesund kommune