Individuell plan og koordinator

Har du behov for fleire helse- og omsorgstenester over lengre tid? Då har du rett til å få utarbeidd ein individuell plan (IP).

Om du har behov for langvarige og koordinerte tenester etter helse- og omsorgstjenestelova, kan du ha rett på koordinator og individuell plan.

  • Med langvarig er det meint at behovet må ha ei viss varigheit, men den treng ikkje vere varig eller strekka seg over månader eller år.
  • Koordinerte tenester betyr at du treng to eller fleire helse- og omsorgstenestar. Det vil seie tenester frå ulike tenesteytarar, og at tenestane bør sjåast i samanheng.

Slik søkjar du

Du kan melde inn behov for individuell plan og koordinator slik:

Søk om koordinerte tenester (PDF, 368 kB)

Ansvarleg for tenesta