Dagtilbod til heimebuande personar med demens

Dagtilbodet skal leggja til rette for ein god dag, framme helse og sosialt samvær for heimebuande personar med demens. 

Kort fortalt

•    Dagsenter er et tilbod til deg som har demens og bur heime
•    På dagsenteret kan du ta del i aktivitetar og få eit sosialt fellesskap
•    Dagsentra har ulik opningstid, sjå kvart enkelt senter
•    Du kan søkja om plass ved å kontakte tildelingskontoret eller heimetenesta der          du bur

Fysisk aktivitet og trening kan påverke både mental og fysisk helse, i tillegg til å vera sosialt. Tilrettelagte aktivitetar bidreg til gode stimuli som gir meistringskjensle og livskvalitet.   

Vi ønskjer å leggja til rette for:

  • Sosialt samvær
  • Fysisk aktivitet
  • Gode opplevingar
  • Individuelt tilrettelagte arbeidsoppgåver

Tilbod

Slik søkjar du plass på dagsenter 

Du kan bruka digitalt skjema for søknad om omsorgstenester. Heimetenesta eller tildelingskontoret kan og hjelpa deg med å søkja.

 Søk plass på dagsenter

Aktivitetstilbod for eldre i senior-/dagsenter

Vi har også dagtilbod for personar utan demens.

Betaling

Sjå prisane for dagopphald

Ansvarleg for tenesta