Dagtilbod til personar med demens

Dagtilbod til heimebuande personar med demens

Dagtilbodet skal legge til rette for ein god dag, fremje helse og sosialt samvær for heimebuande personar med demens. 

Kort fortalt

•    Dagsenter er et tilbod til deg som har demens og bur heime
•    På dagsenteret kan du ta del i aktivitetar og få eit sosialt fellesskap
•    Dagsentra har ulik opningstid, sjå kvart enkelt senter
•    Du kan søke om plass ved å kontakte tildelingskontoret eller heimetenesta der du bur

Fysisk aktivitet og trening kan påverke både mental og fysisk helse, i tillegg til å vere sosialt. Tilrettelagte aktivitetar kan bidra til gode stimuli som gir meistringskjensle og livskvalitet.   

Vi ønsker å legge til rette for:

 • Sosialt samver
 • Fysisk aktivitet
 • Gode opplevingar
 • Individuelt tilrettelagte arbeidsoppgåver

Her er tilboda:

Borgundgavlen ved Sunnmøre museum

Dagaktivitetane på Sunnmøre museum er interkommunale. Nabokommunane har høve til å kjøpe plassar.

Ytterlandstova er base for eit aktivitetstilbod for personar med demens i tidleg fase, og er eit samarbeid mellom Ålesund kommune og Sunnmøre museum. Aktivitetane skjer for det meste utandørs. Dei varierer etter årstidene, og blir individuelt tilrettelagt.

 • Vedlikehaldsarbeid inne og ute på Sunnmøre museum sitt område
 • Måling, klipping av greiner, raking, rydding og skogsarbeid
 • Fysisk aktivitet (trim/turgruppe)
 • Kulturelle aktivitetar
 • Felles lunsj i Ytterlandstova

Kontakt oss på telefonnummer: 945 30 791

Aktivitetar ved teknisk hjelpemiddelservice

(kommunen sitt lager for hjelpemiddel i Blindheimsbreivika)

 • Enkle reparasjonar
 • Monteringsarbeid
 • Vasking
 • Rydding/utkøyring av hjelpemiddel

Turgrupper

Turgruppe kvar måndag i indre og ytre bydel for eldre som treng støtte til fysisk aktivitet. Turane blir avslutta med sosialt fellesskap og eit hyggeleg måltid. Ruslegruppe onsdagar.

Volsdalen aktivitetssenter

Opningstidene er måndag - fredag frå kl. 08.00 - 15.30. Deltakarar ved senteret blir henta i heimen om lag klokka 09.15- 10.00, og køyrd heim omlag klokka 15.00

Dette skjer på senteret:

 • Frukost
 • Ballongtrim, trappetrening, turgåing i nærmiljøet
 • Sosialt samvær
 • Hjernetrim
 • Kulturelle arrangement
 • Middag
 • Turgruppe tysdag og byturgruppe fredag

Kontakt oss på telefonnummer: 408 05 883

Hatlahaugen dagsenter

Opningstidene er måndag - fredag frå klokka 08.00 - 15.45 Deltakarar ved senteret blir henta i heimen omlag klokka 09.15- 10.00 og køyrt heim omlag kl.15.00

Dette skjer på senteret:

 • Frukost
 • Avislesing
 • Brettspel
 • Aktivitetsspel på Wii
 • Song og musikk
 • Handarbeid
 • Motiview trimsykkel
 • Trim
 • Turgåing i nærmiljøet
 • Kulturelle arrangement
 • Middag

Kveldstilbod på Hatlahaugen dagsenter

Open måndag, tysdag og torsdag kveld frå klokka 14.30 -21.00

 • Kaffemat og varm kveldsmat
 • Hyggeleg atmosfære og aktivitetar i ei mindre gruppe

Kontakt oss på telefonnummer: 70 16 30 35 / 409 16 027 / 409 16 026

Avdelingsleiar: 901 75 377

Avlasting i helg på Hatlahaugen dagsenter

 • Avlasting med overnatting ein gong i månaden (kvar fjerde helg) frå fredag klokka 15.00 til søndag klokka 15.00
 • Ein søker for ei helg i gongen,søknadsskjema
 • Ta kontakt med avdelingsleiar for aktuelle datoar telefon 901 75 377

Avlastning i brukar sin heim

 • Avlasting i heimen vert gitt til pårørande som står i ei omfattande omsorgsoppgåve for ein person med demens. Avlasting i heimen er gratis, og det kan søkast via koordinering og tildeling. Dei som gir avlasting avtalar besøk på timebasis og kjem til heimen, eller tar vedkommande med ut slik at pårørande kan få avlasting.  

Ingeborgsstova i Ørskog

Dagtilbod for heimebuande personar med demens. Ope tysdag, onsdag og torsdag. Vi startar henting 8.30 og køyrer brukarane heim omlag klokka 14.30. Det er frukost 09.30, og middag 13.00.

Vi tilbyr personsentrert omsorg og fokuserer på gode opplevelser for den enkelte gjennom sosialt samvær, tilpassa fysisk aktivitet (inne\ute), fellesmåltid, humor og frisk luft. Vi er opptatt av å bruke lokalmiljøet og naturen rundt oss og er ofte ute på tur. Nokre av aktivitetane vi driv med er:

 • Tur ute eller trim innandørs
 • Matlaging\baking
 • Sang og musikk
 • Kryssord\quiz e.l.
 • Bingo\brettspel
 • Bilturar
 • Kaffestund med latter og god prat

Du kan ta direkte kontakt med oss på telefon 90 583 849 (tysdag-torsdag) eller heimetenesta der du bur.

Dagaktivitetssenteret på Harøy

Dette er eit tilbod til alle eldre som kan ha nytte av aktivisering, stimulering og som ønsker gode opplevingar og ein meiningsfull kvardag saman med andre. Dagaktivitetssenteret Møteplass ligg på Steinshamn på Harøy. Lokala er ein del av Sandøytunet. 

Tilbodet er ope måndag, tysdag, onsdag og torsdag frå kl. 08.30-16.00

Vi har tilbod om skyss.

Innhald: 

 • Musikk 
 • Trening 
 • Turar 
 • Hobbyaktivitetar
 • Spel
 • Høgtlesing 
 • Kulturelle arrangement  
 • Gode samtalar
 • Tilbod om tre måltid per dag.

Dagaktivitetstilbod ved Longva omsorgsbustad

Dagtilbodet på øyane er eit tilbod for personar med demens som bur heime. Tilbodet skal ha ein førebyggande, aktiviserande og avlastande funksjon.

Vi har ei rekke ulike aktivitetar, eksempelvis:

 • avislesing
 • song og musikk
 • tur (gåtur/biltur)  
 • mimrestund / erindringsstund
 • kjøkkenaktivitet og felles middag   
 • kafébesøk
 • enkle hobbyaktivitetar
 • sansestimulering
 • spel/kryssord/quiz   

Individuelle ønske og behov vert vektlagt.Tilbodet inkluderer middag, tilrettelagte aktivitetar og transport

Kvar finn du oss?
Longva omsorgsbustad, Longva
Opningstider: Tysdagar frå kl. 10.00 til 15.00

Dagsenter på Haram omsorgssenter 

Dagsenteret holder til i 5.etg. på Haramsenteret i Brattvåg, same inngang som sjukeheimen, butikkane, frisørsalong og kafeen. Dagsenteret er opent kvar dag frå kl 9.30 –14.00. Det blir servert middag kvar dag i tillegg til ein formiddagskaffi og frukt. Det blir tilrettelagt ulike aktivitetar tilpassa brukergruppa. To personale jobbar på senteret. 

Tysdag og torsdag har vi grupper for heimebuande personar med demens. 
Måndag og fredag er det blanda grupper med både kognitive og somatiske utfordringar. 

Sjå også tilbodet seniorsenter og dagtilbod for eldre 

Brukarane kan bli henta og køyrd heim av personalet på dagsenteret etter avtale.

Kontakt oss på telefonnummer: 468 47 511.

Slik søker du plass på dagsenter 

Du kan bruke digitalt skjema for søknad om omsorgstenester 

Heimetenesta eller tildelingskontoret kan også hjelpe deg med å søke.

Aktivitetstilbod for eldre i senior-/dagsenter

 

Vi har også dagtilbod for personer utan demens.

Betaling

Dagopphald
Teneste Pris
Dagsenter 117,-
Dagsenter med middag 234,-
Eigenandel kulturelle arrangement 40,-
Til toppen