Dagtilbod til heimebuande personar med demens

Dagtilbod til heimebuande personar med demens

Dagtilbodet skal legge til rette for ein god dag, fremje helse og sosialt samvær for heimebuande personar med demens. 

Kort fortalt

•    Dagsenter er et tilbod til deg som har demens og bur heime
•    På dagsenteret kan du ta del i aktivitetar og få eit sosialt fellesskap
•    Dagsentra har ulik opningstid, sjå kvart enkelt senter
•    Du kan søke om plass ved å kontakte tildelingskontoret eller heimetenesta der du bur

Fysisk aktivitet og trening kan påverke både mental og fysisk helse, i tillegg til å vere sosialt. Tilrettelagte aktivitetar kan bidra til gode stimuli som gir meistringskjensle og livskvalitet.   

Vi ønsker å legge til rette for:

  • Sosialt samver
  • Fysisk aktivitet
  • Gode opplevingar
  • Individuelt tilrettelagte arbeidsoppgåver

Tilbod

Slik søker du plass på dagsenter 

Du kan bruke digitalt skjema for søknad om omsorgstenester. Heimetenesta eller tildelingskontoret kan også hjelpe deg med å søke.

 Søk plass på dagsenter

Aktivitetstilbod for eldre i senior-/dagsenter

Vi har også dagtilbod for personer utan demens.

Betaling

Sjå prisane for dagopphald

Ansvarleg for tenesta

Til toppen