Starte eit planarbeid

Privatpersonar, forslagsstillar, organisasjonar eller andre styresmakter kan fremme forslag til nye reguleringsplanar eller endring av eksisterande planar.

Den som utarbeider planen må vere fagkunnig. Plan- og bygningslova stiller krav til korleis dette skal føregå.

Rettleiing om prosess og kommunen sine krav til fagkunnige ved utarbeiding av reguleringsplan:

 

Korleis går den vidare prosessen føre seg?

Når planforslaget er komplett skriv admnistrasjonen ei innstilling til politisk behandling om korleis planforslaget skal behandlast vidare.

Reguleringsendring ved forenkla prosess

I utgangspunktet følgjer reguleringsendringar same reglar som utarbeiding av ein ny reguleringsplan. For nokon reguleringsendringar er det likevel lagt opp til ein enklare prosess. Dette gjeld endringar som:

•    i liten grad påverkar gjennomføringa av planen
•    ikkje går utover hovudrammene i planen
•    og heller ikkje vedkjem omsynet til viktige natur- og friluftsområde

Reguleringsendringar etter forenkla prosess er gebyrbelagt

Ansvarleg for tenesta