Starte eit planarbeid

Starte eit planarbeid

Privatpersonar, forslagsstillar, organisasjonar eller andre styresmakter kan fremme forslag til nye reguleringsplanar eller endring av eksisterande planar.

Den som utarbeider planen må vere fagkunnig. Plan- og bygningslova stiller krav til korleis dette skal føregå.

Rettleiing om prosess og kommunen sine krav til fagkunnige ved utarbeiding av reguleringsplan:

 

Korleis går den vidare prosessen føre seg?

Når planforslaget er komplett skriv admnistrasjonen ei innstilling til politisk behandling om korleis planforslaget skal behandlast vidare.

Reguleringsendring ved forenkla prosess

I utgangspunktet følgjer reguleringsendringar same reglar som utarbeiding av ein ny reguleringsplan. For nokon reguleringsendringar er det likevel lagt opp til ein enklare prosess. Dette gjeld endringar som:

•    i liten grad påverkar gjennomføringa av planen
•    ikkje går utover hovudrammene i planen
•    og heller ikkje vedkjem omsynet til viktige natur- og friluftsområde

Reguleringsendringar etter forenkla prosess er gebyrbelagt

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen