Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Pris for plansak

Pris for plansak

Det skal betalast gebyr for alle private planforslag for arbeidet til kommunen fram til det vert avgjort om forslaget skal fremmast. 

I saker som vert avslutta før fullstendig planforslag er lagt fram, eller før offentleg ettersyn, vert gebyret fakturert når saka er avslutta.

Betalingsplikt

Betalingsregulativ for bygge- og delesaksbehandling blir vedtatt av kommunestyret. Sjå heile forskrifta om betalingsregulativ for private planer, bygge- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering (PDF, 543 kB)

For alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslova skal det betalast gebyr etter satsane som kjem fram nedanfor, med mindre anna kjem fram av regulativet.

  • Satsane er knytt til bruksarealet til bygningen i samhøve med NS-3940 så langt som dette passar.
  • Gebyr vert kravd for kvart enkelt tiltak sjølv om det vert fremma søknad for fleire tiltak i same område.
  • Gebyra gjeld fullt ut for tiltak som vert godkjent mellombels for 2 år eller meir.

Timepris

For dei tenestene som ikkje vert omfatta av dette regulativet så kan det takast gebyr etter tid som går med til kommunens arbeid. Timesatsen dekker òg støttefunksjonar og administrasjon av tenesta.

For tenester som ikkje fell inn under regulativføresegnene er pris per time kr 1 100,-

Tilbaketrekking av planforslag

Ved trekk av planforslag eller manglande oppfølging frå forslagsstillar skal tiltakshavar betale ein del av samla sakshandsamingsgebyr avhengig av kor langt kommunen har komme i saksarbeidet.

Tilbaketrekning av planforslag
Trekk av søknad Berekningseining Gebyr
For søknader som vert trekt etter varsel om oppstart, men før innsendt planforslag er mottatt Per planforslag 25 %
For saker som vert avslutta etter påbyrja sakshandsaming, men før førstegongsvedtak Per planforslag 50 %
For saker som vert avslutta etter påbyrja sakshandsaming og etter førstegongsvedtak Per planforslag 100 %

Oppstartsmøte

Både kommunen og tiltakshavar kan krevje oppstartsmøte. Gebyret dekker førebuingane til kommunen, deltaking i møte og dessutan referat og etterarbeid.

  • Oppstartsmøte - per møte kr 8 000,-
  • Oppstartsmøte mindre komplekse planinitiativ - per møte kr 4 000,-

Private planforslag

Alle private planforslag skal betale eit gebyr avhengig av regulert areal. Areal som blir regulert til offentlege grønstruktur- og friluftsformål, verneområde samt eksisterande offentlege trafikkområde skal ikkje takast med i berekninga. Dersom planforslaget ikkje er i samsvar med overordna planar mv. skal det bereknast eit tilleggsgebyr.

Private planforslag - tabell 1
Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11 Berekningseining Gebyr
Behandling av reguleringsplan Per planforslag, inntil 5 daa Kr 65000,-
Behandling av reguleringsplan Per planforslag, frå 5 til 15 daa Kr 100000,-
Behandling av reguleringsplan Per planforslag, frå 15 til 30 daa Kr 140000,-
Behandling av reguleringsplan Per planforslag, frå 30 til 70 daa Kr 200000,-
Behandling av reguleringsplan Per planforslag, over 70 daa Kr 250000,-
Tillegg for planforslag som ikkje er i samsvar med overordna planar, bustadbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur Per planforslag Kr 15000,-

Alle private planforslag skal òg betale eit gebyr avhengig av godkjend maksimalt bruksareal i planforslaget. Planforslag med frittliggjande småhusbusetnad med inntil to bustadeiningar, fritidsbusetnad og naust (Sosikode: RPArealFormål 1111, 1120) skal ikkje betale gebyr for bruksarealet.

Private planforslag - tabell 2
Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11 Berekningseining Gebyr
Behandling av reguleringsplan Per planforslag, inntil 1.000 m2 Kr 15000,-
Behandling av reguleringsplan Per planforslag, frå 1.001 til 3.000 m2 Kr 25000,-
Behandling av reguleringsplan Per planforslag, frå 3.001 til 10.000 m2 Kr 60000,-
Behandling av reguleringsplan Per planforslag, frå 10.001 til 30.000 m2 Kr 80000,-
Behandling av reguleringsplan Per planforslag, over 30.001 m2 Kr 100000,-

Bruksareal under bakkenivå reknast for seg sjølv med 50 % av satsane over.

Planar som krev konsekvensutgreiing

For planforslag som krev konsekvensutgreiing, jf. pb § 4-2 andre ledd og kap. 14, skal det betalast tilleggsgebyr på kr 25 000,- per planforslag.

Utfylling og endring av plan

Ved utfylling eller endring av plan, jf. pbl § 12-14, skal det betalast gebyr:

  • Mindre endring og utfylling av detaljplan - per søknad Kr 32 500,-
  • Endringar som vert behandla som ny plan jf. pbl § 12-14 første ledd - per søknad fullt gebyr
Til toppen