Miljørettet helsevern i barnehagar og skolar - godkjenning og tilsyn av verksemd

Verksemder som har tilsyn med - og omsorg for barn, må tilfredsstille krava til miljøfaktorar som kan ha innverknad på barn si helse. 

Meir informasjon

Tilsyn av barnehagar

Godkjenning av barnehage, krav etter barnehagelova.

Ansvarleg for tenesta