Kommuneoverlege

Kommuneoverlegane er kommunens medisinskfaglege rådgivarar.

Råd blir gitt til helsetenestane i kommuna, men også til andre tenesteområde med innverknad på folkehelsa (eksempelvis vassforsyning, renovasjon, skular og barnehagar). Kommuneoverlegen gir òg råd direkte til befolkninga og til kommunepolitikarane.

  • Kommuneoverlegane skal gjennom rådgivinga si bidra til at befolkninga får nødvendige helsetenester og at tenestene er forsvarlege.
  • Kommuneoverlegen har eit lovfesta ansvar for å overvake smittsame sjukdommar i kommuna og arbeide for å avgrense utbreiing av desse.
  • Kommuneoverlegen kan fatte vedtak om tvungen legeundersøking når det blir mistenkt at nokon på grunn av alvorleg psykisk sjukdom unndrar seg nødvendig helsehjelp.
  • Kommuneoverlegen tar vare på kommunas hastekompetanse innan smittevern, miljøretta  helsevern og helsemessig beredskap.

Kommuneoverlegane i Ålesund arbeider med saker innanfor områda:

  • Smittevern
  • Beredskap
  • Samhandling
  • Rus/psykiatri
  • Kontakt med Havnevesenet/Skipstrafikk
  • Miljøretta helsevern

Kontaktinformasjon

Spørsmål og sakar til kommuneoverlegen skal sendast til postmottak@alesund.kommune.no

Ansvarleg for tenesta