Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Her får du oversikt over kunngjeringar av arealplanar der det er mulegheit til å medverke eller klage. Dette gjeld ved oppstart av planarbeidet, under høyringa av eit ferdig utarbeida planforslag og etter vedtak av planen, og både for offentlege og private reguleringsplanar. Ved alle medverknadsfaser blir det sett ein frist for å sende inn merknader, eller klage. Les meir om når du kan påverke planar.

Planen skal legge til rette for ein liten auke i utnyttingsgraden for frittliggande bustadar, legge til rette for konsentrert busetnad, samt endre tilkomst til området. Høyringsfrist er 15.05.2020.

Planen skal legge til rette for konsentrert småhusbygnad, vegforbindelse, turvegakse aust-vest, kvartalsleikeplass, naustområde med meir. Høyringsfrist er 15.05.2020.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å transformere eldre industri-/næringsbygg til hovudsakleg bustadformål. 
Frist for innspel: 21.04.2020

Ålesund kommunestyre egengodkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, en detaljregulering med bestemmelser og planbeskrivelse for et boligområde med lavblokkbebyggelse i Borgundvegen 537, Hatlane. Klagefrist: 30.03.2020.

I medhald av plan og bygningslova § 12-14 godkjenner Ålesund kommune ei mindre endring av reguleringsplan fv. 659 Nordøyvegen-delområde 3 Skuløy-Flemsøy. Endringa går ut på å endre planføresegnene slik det opnar opp for å mellomlagre masser på område MRA45 frå 5 år slik det står i dag til 15 år ekstra. Klagefrist: 30.03.2020.

Detaljplan for Skitnedalen, Vegsundstranda med tilhørande føresegner vart eigengodkjent av Ålesund kommunestyre i møte 13.02.2020 (sak 006/20). Klagefrist: 30.03.2020.

Til toppen