Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Her får du oversikt over kunngjeringar av arealplanar der det er mogleg å medverke eller klage.

Dette gjeld ved oppstart av planarbeidet, under høyringa av eit ferdig utarbeidd planforslag og etter vedtak av planen, og både for offentlege og private reguleringsplanar. Ved alle medverknadsfasar blir det sett ein frist for å sende inn merknader, eller klage. Les meir om når du kan påverke planar
Les òg meir om korleis du kan sende fråsegna di til ein arealplan.

Artikkelliste