Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Her får du oversikt over kunngjeringar av arealplanar der det er mulegheit til å medverke eller klage. Dette gjeld ved oppstart av planarbeidet, under høyringa av eit ferdig utarbeida planforslag og etter vedtak av planen, og både for offentlege og private reguleringsplanar. Ved alle medverknadsfaser blir det sett ein frist for å sende inn merknader, eller klage. Les meir om når du kan påverke planar.


Det faste planutvalget i Haram vedtok i møte 26.11.2019, sak 053/19, at det vert starta opp med detaljregulering av gbnr. 378/3 på Slyngstad for fritidsbustadar, molo og båtplassar i samsvar med plan og bygningslova § 12-8. Frist for spørsmål og merknader: 10.02.2020

Det faste planutvalget i Skodje vedtok i møte 03.12.19, sak 78/19, å gi løyve til oppstart av reguleringsplanarbeid for utviding av steinbrot på Leite, del av gbnr .551/3. Frist for spørsmål og merknader: 12.02.2020

Planutvalet har i møte 05.12.2019 fatta vedtak om offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10, for Brattvåg sentrum – regulering for badeanlegg og bustadblokk. Høyringsfrist:  09.03.2020

Reguleringsplan for gbnr. 803/015 på Sandøy er nå til 2 gongs offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 21.02.2020

Eit planinitiativ for endring av gjeldande reguleringsplan kring Skodje kyrkje er handsama av Ålesund kommune. Høyringsfrist er 31.01.2020.

I samsvar med Plan- og bygningslovas § 12-8 blir kunngjord herved oppstart av detaljregulering av del av del av Daaeskogen på Moa i Ålesund kommune. Høyringsfrist er 03.02.2020.

I medhald av PBL §12-10 blir planforslag til «detaljregulering av naust og fritidsbustader» på gbn 11/399 lagt ut til offentleg høyring. Høyringsfrist er 31.01.2020.

Reguleringsplan for Sjøholt sentrum er nå til 2. gangs offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 28.02.2020.

Til toppen