Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Her får du oversikt over kunngjeringar av arealplanar der det er moglegheit til å medverke eller klage.

Dette gjeld ved oppstart av planarbeidet, under høyringa av eit ferdig utarbeidd planforslag og etter vedtak av planen, og både for offentlege og private reguleringsplanar. Ved alle medverknadsfasar blir det sett ein frist for å sende inn merknader, eller klage. Les meir om når du kan påverke planar.

Formålet med reguleringa er å legge til rette for permanent lagring av overskotsmasser frå bygginga av dei undersjøiske tunnelane i prosjektet fylkesveg 659 Nordøyvegen. 
Høyringsperioden er 27.6. - 21.8.2020.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for meir rasjonell tomtearrondering og -utnytting av BKB4.
Frist for innspel: 17.8.2020

Innanfor planområdet skal det leggast til rette for kombinert forretnings- og bustadformål, infrastruktur, nærleikeareal samt utviding av eksisterande bygning. 
Høyringsperioden er 3.6. - 5.8.2020.

Til toppen