Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Her får du oversikt over kunngjeringar av arealplanar der det er mogleg å medverke eller klage.

Dette gjeld ved oppstart av planarbeidet, under høyringa av eit ferdig utarbeidd planforslag og etter vedtak av planen, og både for offentlege og private reguleringsplanar. Ved alle medverknadsfasar blir det sett ein frist for å sende inn merknader, eller klage. Les meir om når du kan påverke planar
Les òg meir om korleis du kan sende fråsegna di til ein arealplan.

Statens vegvesen legg ut planprogram for arbeidet med kommunedelplan i Ålesund kommune for ny E39 Digernesskiftet – Ørskogfjellet inkludert silingsrapport til offentleg ettersyn. Høyringsperioden er 22. desember 2022 – 15. februar 2023.

Detaljregulering for Ellingsøy, Indre Årsetvåg - Gbnr. 160/41 og 2 mfl. er til offentleg høyring. Frist for merknader er 9. februar 2023.

Det er offentleg ettersyn av forslag til detaljplan for Giskemovegen-Sirihagen med høyringsfrist 9. februar 2023.

Til toppen