Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Her får du oversikt over kunngjeringar av arealplanar der det er moglegheit til å medverke eller klage.

Dette gjeld ved oppstart av planarbeidet, under høyringa av eit ferdig utarbeidd planforslag og etter vedtak av planen, og både for offentlege og private reguleringsplanar. Ved alle medverknadsfasar blir det sett ein frist for å sende inn merknader, eller klage. Les meir om når du kan påverke planar
Les òg meir om korleis du kan senda fråsegna di til ei arealplan.

Kommunestyret sitt vedtak om kommunedelplan kan ikkje påklagast.

Planen er påklaget til fylkesmannen. Klagene vil bli behandlet, men er ikke gitt oppsettende virkning, så planvedtaket er gjeldende.

Til toppen