Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Her får du oversikt over kunngjeringar av arealplanar der det er mulegheit til å medverke eller klage. Dette gjeld ved oppstart av planarbeidet, under høyringa av eit ferdig utarbeida planforslag og etter vedtak av planen, og både for offentlege og private reguleringsplanar. Ved alle medverknadsfaser blir det sett ein frist for å sende inn merknader, eller klage. Les meir om når du kan påverke planar.

Ålesund kommunestyre eigengodkjenner med heimel i plan- og bygningslova § 12-12, endring for utviding av masseuttak i Bingsa, innafor reguleringsplan for Hovdeland – Alvik, med plankart, føresegner og planomtale, datert 13.13.2018, sist revidert 20.11.2019 (rev. A). 
Klagefrist: 15.6.2020.

Ålesund kommune eigengodkjenner detaljreguleringsplan for næringsområde på gbn 314/41 og gbnr. 314/19 med plankart, og planomtale datert 18.09.19, samt planføresegn datert 22.03.20 i samsvar med plan-og bygningsloven § 12-12. Klagefrist: 15.6.2020.

Gbnr. 51/249  inneheld i dag ein tomannsbustad, denne er planlagt riven og skal erstattast med to stykk tomannsbustadar, slik det er vist i illustrasjonsplanen. Klagefrist: 04.06.2020.

Formålet med reguleringa er å legge til rette for utviding av noverande barnehageområde, slik ein får plass til fleire parkeringsplassar, kontor og lagerplass. Høyringsfrist er 16.06.2020.

Formålet med reguleringa er å legge til rette for 18 fritidsbustadar fordelt på to områder. Høyringsfrist er 16.06.2020.

Formålet med detaljreguleringa er å transformera regulert industriområde til hovudsakleg bustad- og næringsformål. I tillegg vil det bli etablert leikeareal og løysing for sykkelveg med fortau gjennom området. Frist for innspel: 08.06.2020

Til toppen