Kommunedelsutval

Kommunedelsutval

I eit kommunedelsutval møtest politikarar, innbyggarar, næringsliv og frivillige frå lag og organisasjonar for å saman arbeide for eit godt lokalmiljø.

Kommunedelsutvalet skal vere initiativtakar til - og talerøyr og lyttepost for - saker innbyggarane og nærmiljøet i kommunedelen er opptatte av. 

Utvala er både eit formelt og uformelt kontaktpunkt mellom innbyggarane og kommunen sine øvrige folkevalte organ, og mellom innbyggarane og kommunen.

Utvalet får eit eige budsjett som kan brukast til tiltak i og for lokalmiljøet. Kommunedelsutvalet skal legge til rette for at innbyggarane lettare kan vere med å uttale seg og bestemme i saker som gjeld kommunedelen.

Utvala skal ha rett til å gje tilråding til overordna politiske organ i plansaker og andre saker som vedkjem kommunedelen.  

 

Foreslå kandidat

Du sender inn ditt forslag innan 31.01.2020 på skjema som du finn her: Skjema for kandidat til kommmunedelsutval

 

Sjå politisk reglement for utval og råd.

Kommunedelsutval frå 2020

Kommunedelsutvala er inndelt i følgande 11 geografiske område lik ungdomsskulekrinsane: 

•    Hessa, Skarbøvik og Aspøy 
•    Nørvøy, Nørvasund og Hatlane 
•    Spjelkavik, Åse og Lerstad 
•    Indre Borgund 
•    Ellingsøy 
•    Skodje 
•    Ørskog 
•    Sandøy og Fjørtoft 
•    Brattvåg, Hildre og Søvik 
•    Vatne og Tennfjord
•    Nordøyane

Det er kommunestyret som vel medlemmane til kommunedelsutvala på sitt første møte i 2020.

6 medlemmar skal vere foreslått av politiske parti (fordelt etter reglane i kommuneloven) og 5 medlemmer skal vere foreslått av lag, organisasjonar og lokalmiljøa.

Ei valnemnd skal samordne dei innkomne forslaga og breiast mulig representasjon skal tilstrebast.

1-2 av medlemmane skal vere medlem av kommunestyret og sikre prinsippet om gjennomgåande representasjon. Krav om kjønnsbalanse gjeld og medlemmane skal ha bustadadresse i kommunen.

Alle medlemmer vert valde for 4 år, med unntak for dei som før valdagen var under 18 år. Desse vert valde for 2 år, jf. dersom søknad om forskrift om forsøk med valordning til kommunedelsutvala vert stadfesta av Kommunal- og moderniserings departementet.

Til toppen