Kommunedelsutval

Kommunedelsutval

I eit kommunedelsutval møtest politikarar, innbyggarar, næringsliv og frivillige frå lag og organisasjonar for å saman arbeide for eit godt lokalmiljø.

Kommunedelsutvala skal vere initiativtakar til - og talerøyr og lyttepost for - saker innbyggarane og nærmiljøet i kommunedelen er opptatte av. 

Utvala er både eit formelt og uformelt kontaktpunkt mellom innbyggarane og kommunen sine øvrige folkevalte organ, og mellom innbyggarane og kommunen.

Utvala får eige budsjett som kan brukast til tiltak i og for lokalmiljøet. Kommunedelsutvala skal legge til rette for at innbyggarane lettare kan vere med å uttale seg og bestemme i saker som gjeld kommunedelen.

Utvala skal ha rett til å gje tilråding til overordna politiske organ i plansaker og andre saker som vedkjem kommunedelen.  

Sjå kommunale reglement

11  kommunedelsutval

Opne kartet i nytt nettlesarvindauge

Kommunedelsutvala er inndelt i geografiske område lik ungdomsskulekrinsane og desse er oppnemnd til kvart utval: 

Desse utvala har ei brei samansetning av medlemmer både når det gjeld alder, kjønn og bakgrunn.

Alle medlemmer vert valde for 4 år, med unntak for dei som før valdagen var under 18 år. Desse vert valde for 2 år. 

Til toppen