Kommunedelsutval

Kommunedelsutvala skal legge til rette for at innbyggarane lettare kan vere med å uttale seg og bestemme i saker som gjeld kommunedelen.

Kommunedelsutvala skal vere initiativtakar til - og talerøyr og lyttepost for - saker som innbyggarane og nærmiljøet i kommunedelen er opptatte av. 

Kven består eit kommunedelsutval av?

Eit kommunedelsutval består av ordinære innbyggarar (mannen i gata), frivillige frå lag og organisasjonar, representantar frå næringsliv og politikarar. 

Her samlast ein for å saman arbeide for eit godt lokalmiljø.

Kommunedelsutvala har ei brei samansetning av medlemmer både når det gjeld alder, kjønn og bakgrunn, og ungdom ned til 14 år kan velgast. 

Kva slags oppgaver skal eit kommunedelsutval løyse?

Høyringssaker skal leggast fram for kommunedelsutvala så tidleg som mogleg slik at kommunedelsutvala skal kunne uttale seg og vere høyringsorgan i plansaker, budsjett- og andre overordna saker som vedkjem heile kommunen. 

Eit eksempel på ei oppgave som er tildelt kommunedelutvala er å nominere ein kandidat kvar frå sin kommunedel til Ålesund kommune sin heiderspris. Formannskapet vel ut ein vinnar og tildeler prisen. 

Lokale tiltak og saker

Les meir om kva eit kommunedelsutval er og kva mynde og oppgåver dei har her: politisk delegeringsreglement og reglement for folkevalde organ.

Fleire av utvala har eigne Facebooksider. 

Kommunedelsutvala er inndelt i geografiske område lik ungdomsskulekrinsane og desse er oppnemnd til kvart utval. Her kan du sjå medlemmar, møteplan og dokumenter for kvar av kommunedelsutvala: 


Opne kartet i nytt nettlesarvindauge

E-postadresser til kommunedelsutvala

Du kan nå leiar og nestleiar i kommunedelsutvala ved å sende e-post til:

kdu.hessa.skarbovik.aspoy@alesund.kommune.no

kdu.norvoy.norvasund.hatlane@alesund.kommune.no

kdu.indre.borgund@alesund.kommune.no

kdu.spjelkavik.ase.lerstad@alesund.kommune.no

kdu.ellingsoy@alesund.kommune.no

kdu.skodje@alesund.kommune.no

kdu.orskog@alesund.kommune.no

kdu.sandoy@alesund.kommune.no

Ansvarleg for tenesta