Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Korleis rekne ut areal

Korleis rekne ut arealet i bygningar? 

Det er bruksareal (BRA) fra godkjente byggesaker som normalt registrerast som areal i eiendomsregisteret. 

Bruksarealet er heile boligens innvendige areal. Kjellar, bod og loft medreknast alltid i arealet i matrikkelen, såframt dette er måleverdig. Les meir om kva som er målverdig areal. 

Bruksarealet må ikkje forvekslast med for eksempel primære areal (P-ROM) som blir oppgitt til likningsmyndigheitene og ofte førekjem i takstar. Det er berre innreidde rom som inngjeng i primære areal, ikkje kott, boder og liknande. 

For ein del bygg manglar det registrert bruksareal, dette skuldast registerets historikk. Vi oppdaterar bygningsdata fortløpande. 

Er opplysingane feil? 

Hvis opplysingane i matrikkelen avvik frå godkjente byggesaker, kan du som eigar kreve retting i tråd med det som er blitt godkjent i byggesak. 

Beskriv det du meiner bør rettast så godt du kan. Send henvendinga til postmottak@alesund.kommune.no. 

Bruksareal og vatn- og avløpsgebyr 

Verksemd for vatn og avløp reknar ut vatn- og avløpsgebyr for brukseiningar som ikkje har installert vassmålar på bakgrunn av bruksarealet (BRA) i matrikkelen.  

BRA for ei brukseining er arealet av brukseininga som ligg innanfor omsluttande veggar uavhengig av bruksformål.  

I BRA medreknast ikkje areal som opptas av vegger mellom bruksenheter og felles delar.  

Klikk for stort bilde 

Høgda i etasjen må vere minimum 1,90 m i minst 60 cm breidde for at etasjen skal vere målverdig. Det har ingen betydning om bygningsvolumet er tilgjengeleg eller ikkje, om det manglar golv, vindauge, varmeisolering mv.

 Klikk for stort bilde  

Frittståande garasjer og boder medreknast ikkje i BRA og heller ikkje carportar (sjølv om dei er integrert i brukseininga). 

Tomannsbolig 

Er bygninga registrert som einebolig, men har alltid vore tomannsbolig?  

Bygninga kan ha vore registrert på bakgrunn av utvendig befaring, og dermed blitt registrert feil. Sjekk byggesaksdokumentasjon for eigedommen i Saksinnsyn

  • Dersom byggesaksdokumentasjon viser at bygninga er godkjent som tomannsbolig, kan du kreve at vi retter matrikkelen.  

  • Dersom byggesaksdokumentasjon viser at bygninga er godkjent som einebolig, kan du søke om etablering av ny boeining. 

Sjølvstendig boeining 

Eininga må vere godkjent som sjølvstendig boeining etter plan- og bygningslova for at den skal få eit eige bruksnummer i eigedomsregisteret. 

Til toppen