Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Behandlingstid for byggesak

Behandlingstid byggesak

Som hovudregel er behandlingsfristen vår 3 veker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 veker for meir omfattande saker.

Du kan følge med på saka di i saksinnsyn (link til saksinnsynssiden)

Tidsfristar for kommunens saksbehandling

2 veker

  • Forhåndskonferansar

3 veker

  • Igangsettingstillatelser
  • Midlertidig brukstillatelser
  • Ferdigattestar
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikkje er nødvendig med uttalar eller samtykke frå ei anna myndigheit

12 veker

  • Søknadar om rammeløyve
  • Søknadar med dispensasjon frå reguleringsplan
  • Søknadar der det er nødvendig med uttalar eller samtykke frå ei anna myndigheit.
  • Søknadar med nabomerknader

Vi reknar saksbehandlingstida frå vi mottek ein fullstendig søknad, det vil seie med all nødvendig dokumentasjon. Dersom vi må innhente ytterlegare dokumentasjon fordi søknaden ikkje er fullstendig, inngår ikkje dette i saksbehandlingstida. Det same gjeld for utrekning av saksbehandlingsgebyr.

Til toppen