Personvern på nettstaden

Ingen av tenestene tilknytta vår nettstad krev at man oppgir sensitiv informasjon, men enkelte tenester på nettstaden ber om namn, e-postadresse og andre opplysningar. Slike opplysningar blir berre brukt til det aktuelle formålet, og vil ikke bli levert vidare eller brukt i andre samanheng.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

Merk for øvrig at all korrespondanse med kommunen som regel er offentleg. Innsynsretten i kommunen sine dokument er forankra i Offentlegloven.  Sjå også veiledar til offentligloven.

Informasjonskapsler (cookies)

Ålesund kommune nytter informasjonskapslar – såkalte «cookies» – der dette er formålstenlig, men aldri i den hensikt å kartlegge enkeltbrukearane sine bruksmønster eller anna informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Informasjonskapslane blir berre nytta for å tilpasse tenestene slik at brukarane får ein betre oppleveling, f.eks. ved at nettstaden huskar tidlegare brukerinnstillingar som har blitt gjort på sida, slik som vald båndbredde.

Webanalyse

Som ein viktig del av arbeidet med å lage ein brukarvennleg nettstad, ser vi på brukarmønsteret til dei besøkande. For å analysere informasjonen, brukar vi verktøyet Monsido.

Monsido

Monsido er et kvalitetsverktøy som hjelper oss med å oppfylle lovkravene i EUs webdirektiv. Det gir oss tilbakemelding på brotne lenkjer, skrivefeil og brot på krava om universell utforming. 

Monsido gir oss også statistikk som vi brukar for å forbetre nettstaden og dei digitale tenestene våre. Statistikken kan for eksempel gi oss svar på kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstader brukarane kjem frå og kva for nettlesarar som blir brukt.

Monsidos datavern automatiserer administrasjonen av dei personlege data til nettstaden, ved å skanne domene for å finne sensitiv informasjon og potensielle personvernrisiko. Nettstaden blir vurdert opp mot eksisterande personvern-standardar i EU.

Plattforma er designa og utvikla for å samle inn og behandle ikkje-konfidensielt eller ikkje-beskytta innhald på dei offentlege nettsidene til kundane. Bruken av Monsido-plattforma er underlagd generelle vilkår og føresegner, og er avgrensa til offentlege nettstader. Som ein generell regel kan Monsido-plattforma ikkje brukast til å søkje gjennom intranettet til kundane, innloggings-beskytta nettstader, det interne nettverket til kundane, iscenesetje nettstader, private databasar eller noka anno form for ikkje-offentlege nettstader.

Monsidos kundar beheld eigarskap og ansvar for alt innhald som blir publisert på nettsidene deira. Bruken av plattforma kan også omfatte behandling av personopplysningar som er tilgjengelege på nettstadene til kundane. Ingen informasjon blir sende eller lagra utanfor EU, då Monsido driftar i samsvar med den til kvar tid gjeldande versjonen av EUs personvernforordning  og dessutan lov om behandling av personopplysningar.

Monsidos tenester er vert for GCP Europe der vi også lagrar påloggingsinformasjonen til kundane, uavhengig av kvar dei er. Alle våre Europa-baserte kundars data blir lagra og blir behandla eksklusivt av serverar i Europa. Monsido har eit egetutviklet statistikk- og analyseverktøy som anonymiserer IP-adresser for å sikre samsvar med GDPR.

Sjå Ålesund kommunes personvernerklæring.