Personvernerklæring

Personvernerklæring

Ålesund kommune vil at du skal føle deg trygg på at dine personopplysningar blir behandla på ein sikker og trygg måte. Personvernerklæringa inneheld generell informasjon om korleis vi samlar inn og behandlar personopplysningar.

Prinsipp for behandling av personopplysningar er at vi skal behandle desse

 • Lovleg, korrekt og opent
 • Konfidensielt
 • Verna mot utilsikta endringar, men oppdaterte
 • Etter definerte formål
 • Ikkje lagra lenger enn det som er nødvendig eller lovpålagt

Formålet med behandling av personopplysningar

Vi behandlar personopplysningar når vi skal tilby kommunale tenester og/eller utføre lovpålagte oppgåver.

Kven er behandlingsansvarleg

Behandlingsansvarleg er den som bestemmer formålet med behandlinga av personopplysningane. Det daglege ansvaret ligg til verksemdene i Ålesund kommune, medan overordna ansvar ligg til kommunestyret.

Grunnlaget for at vi kan behandle dine personopplysningar

Vi må ha eit rettsleg grunnlag for å kunne samle inn og behandle personopplysningar. Først og fremst er det for å kunne utføre våre tenester. Det kan og vere fordi vi skal kunne utfylle våre forpliktingar i ein avtale, eller utøve anna offentleg mynde. I ein del tilfelle er det og eit lovfesta eller avtalefesta krav om å gi personopplysningar. Til dømes må vi behandle dei personopplysningane som er nødvendig for å kunne tilby barnehageplass til den som søker om det.

Dersom behandlinga er basert på at du har gitt samtykke til å innhente personopplysningar, så har du rett til å trekke tilbake slik samtykke.

Kor hentar vi personopplysningane frå

 • Direkte frå deg
 • Frå offentlege register

Ein del personopplysningar får vi direkte frå person, til dømes gjennom søknadskjema. Opplysningane kan og vere henta gjennom skulegang, opphald på instistusjon, tilsettingsforhold i kommunen m.m.

Vi hentar og opplysningar gjennom nasjonale register, slik som folkeregisteret eller eigedomsregisteret (matrikkel). I dei tilfelle der opplysningane vert henta frå slike register, blir dette gjort med ditt samtykke eller med grunnlag i lov eller forskrift.

Korleis behandlar vi personopplysningane

I kommunen brukar vi elektroniske fagsystem når vi saksbehandlar eller dokumenterer at vi utfører tenester.

Opplysningane vi har registrert om deg er aktive så lenge vi gir deg tenester eller behandlar saka di. Etter det blir opplysningane overført til arkivet. Vi må kunne dokumentere kva tenester vi har gitt deg eller kva som har skjedd i saka di. Det er lovene som bestemmer kor lenge vi må bevare desse opplysningane. Ein del av opplysningane skal etter lova bevarast til evig tid, og kan ikkje slettast.

Blir opplysningane utlevert til tredjepartar?

Gjennom våre elektroniske løysingar vil ein del informasjon kunne overførast til eksterne mottakarar, som til dømes, sjukehus, NAV m.fl. Dette vil kun skje når kommunen har lovbestemt plikt til å utlevere slike opplysningar, og kun til det formålet opplysningane er meint til.

Opplysningane vert og behandla av nokre av våre IKT-leverandørar. I slike tilfelle er det inngått databehandlaravtale med leverandørane for å sikre at desse behandlar opplysningane i samsvar med personopplysningslova.

Automatiserte behandlingar

Kommunen har for tida ingen saksbehandling/vedtak som er basert på automatiserte vurderingar. Som eit ledd i å tilby betre tenester frå kommunen vil dette kunne endrast over tid.

Kven har tilgang til personopplysningane

Det er kun tilsatte som arbeider med di sak, eller som skal kunne bistå i di sak, som skal ha tilgang til dine opplysningar. Dei tilsette skal kun gjere dette når det er nødvendig for å utføre arbeidsoppgåvene. 

Ved enkelte høve vil dine personopplysningar verte delt med andre. Det kan vere samarbeidsorgan som til dømes NAV, Husbanken eller andre som vi har plikt til å gje informasjon til. I ein del tilfelle gjeld det og lovpålagt rapportering, som til dømes rapportering til helseregister eller elevresultat i nasjonale prøver.

Ålesund kommune forsikrar at slik utveksling av personopplysningar er basert på lovleg grunnlag. Det føreligg teieplikt i alle slike tilfelle, og databehandlaravtalar er inngått.

Korleis beskyttar vi opplysningane dine

Vi har plikt til å sørge for at dine personopplysningar er godt teknisk sikra, og vil gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle våre forpliktingar.

Vi har og etablert tiltak (internkontroll og internrevisjon) for å sikre at det kun er godkjente personar i kommunen som har tilgang til opplysningane dine. Alle dei tilsette i kommunane har gjennomgått eigen opplæring i korleis personopplysningar skal behandlast.

Mulighet til å klage

Dersom du meiner at vi ikkje behandlar personopplysningane på måten regelverket krev, ta kontakt med kommunen. Dersom du framleis ikkje er fornøgd, kan du ta kontakt med personvernombodet eller klage til Datatilsynet. Informasjon om korleis du bør gå fram finn du på Datatilsynet sine nettsider .

Personvernombod

Ålesund kommune har inngått avtale med Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal (IKA) om kjøp av tenesta personvernombod.  

Personvernombodet rettleiar kommunane slik at personopplysningar blir behandla på ein god måte og i tråd med regelverket. Personvernombodet skal og bistå deg med å ivareta dine rettar, og vere bindeledd mellom deg og kommunen dersom du har behov for hjelp til å sikre dine rettar.

Du kan kontakte personvernombodet Henrik Leknes Syversen på tlf 412 62 364 eller e-post henrik.syversen@ikamr.no.

Personvern i våre interaktive tenester

Vi har fleire interaktive tenester som innsynsportal og ulike elektroniske søknadsløysningar.

Nærare informasjon om behandlinga i desse er publisert i eigne personvernerklæringar i tilknyting til dei enkelte tenestene. Nokre av desse løysningane er drifta av eksterne leverandørar, og dette går og fram av den særskilte personvernerklæringa.

Informasjonskapsler på kommunens heimeside (cookies)

Når nettstaden alesund.kommune.no vert brukt, lagrast enkelte opplysningar om dette på brukaren sin datamaskin i små tekstfilar, kalt informasjonskapslar (engelsk: «cookies»).

Våre nettsider nyttar informasjonskapslar. Formålet med vår bruk av cookies er å innhente statistikk og informasjon om korleis  våre besøkande brukar nettsidene våre, slik at vi kan gje mest mogeleg relevant informasjon og ein best mogeleg brukaroppleving i framtida. 

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller nytte tenester på våre nettsider, samtykker du i at det vert sett inn informasjonskapslar i din nettlesar - i og med at dei fleste nettlesarane er innstilt slik at dei automatisk aksepterar cookies.

Krav om protokoll

Vi er pliktige til å føre protokoll over vår behandling av personopplysningar. Slike protokollar skal førast for alle aktuelle fagområde, og er knytta til dei fagsystema vi nyttar.

Rett til innsyn

Hovedregel er at du har rett til innsyn i dei personopplysningane som vi har om deg. Du har og rett til å få informasjon om korleis opplysningane vert brukt og oppbevart.

Rett til å korrigere / slette personopplysningar

Dersom dei opplysningane vi har om deg er feil, har du rett til å få retta desse. Dette gjeld og om du meiner at opplysningane ikkje er fullstendige. Merk at rett til å få sletta personopplysningar ikkje gjeld dersom desse er arkivpliktige eller vi har plikt til å ta vare på dei i forhold til eventuelle komande rettskrav.

Dine rettar

Når du er registrert i våre registre, har du rettar som følgje av personopplysningslova og andre lover.

 • Innsyn i eigne opplysningar
  Kva konkrete personopplysningar vi behandlar om deg, kor opplysningane er henta frå, til kva formål personopplysningane blir brukt, og om dei er utlevert til andre og eventuelt kven.
   
 • Retting av opplysningar
  Dersom du oppdagar at vi har registret feil, utdaterte eller ufullstendige opplysningar om deg, har du rett til å få desse retta. Dersom opplysningane er henta frå andre offentlege aktørar, må du henvende deg til desse for å få retta dine opplysningar. Døme på dette er Skatteetaten eller Kartverket.
   
 • Sletting / begrensing av personopplysningar
  I gitte situasjonar kan du be om å få sletta opplysningar om deg. Det same gjeld dersom du ønsker å begrensning behandlinga av dine personopplysningar.

Dataportabilitet

I ein del tilfelle kan du ha rett til å få overført dine personopplysningar frå oss og over til andre. Dette kallast dataportabilitet. Merk at det finns fleire unntak frå denne regelen, mellom anna gjeld dette ikkje dersom vi behandlar personopplysningane for å utføre offentleg mynde.

Til toppen