Søk om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Familiar eller hushaldningar med låg inntekt, kan søke om lågare pris for plass på barnehage og SFO.

Barnehage

Har du fleire barn i barnehagen eller har låg inntekt kan du få ein lågare pris. Du kan også ha rett til redusert foreldrebetaling og gratis opphaldstid i barnehage (gratis kjernetid).

Pris og betaling for kommunal barnehageplass

SFO

Prisen på SFO er avhengig av inntekt, heiltidsplass eller deltidsplass, og om skulen barnet går på har tilbod om gratis deltidsplass.

Pris og betaling for SFO