Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Pris og betaling for barnehageplass

Pris og betaling for kommunal barnehageplass

Ein kommunal barnehageplass kostar 3 135,- kroner i månaden. Pris for mat kjem i tillegg. Har du fleire barn i barnehagen eller har låg inntekt kan du få ein lågare pris. Du betaler for elleve månadar i året. Det er betalingsfri i juli. Barnehageplassen skal betalast den 20. i kvar månad. Pass på å betale faktura for barnehagen, om ikkje kan du risikere å miste barnehageplassen.

 

Når kan du få lågare barnehagepris ?

 

Søskenmoderasjon

Familiar med meir enn eitt barn i barnehagen betaler ikkje fullpris for alle barna. Det blir trekt 30 prosent frå månadsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månadsprisen om du har fleire barn. 

Det er ikkje nødvendig å søke om søskenmoderasjon, men pass på at det er den same føresette som står oppført som "Føresett 1" på alle barn i opptakssystemet. 

 

Dei med låg inntekt kan få lågare pris 

For 2020 vil alle barn som bur i hushaldningar med samla årsinntekt under 574 750 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.  

Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent gjeld det for eitt barnehageår om gongen. Du må difor søke på nytt kvart barnehageår. For søknader som kjem inn før 1. august, vil reduksjon i foreldrebetalinga gjelde heile barnehageåret. For søknadar som kjem inn etter 1. august, vil reduksjonen gjelde frå neste heile månad. NB! Søknaden vil ikkje bli behandla før dokumentasjonen er fullstendig.

I juli vil det verte lengre behandlingstid på grunn av redusert kapasitet/ferieavvikling. Feil faktura for august kan førekome. Denne fakturaen må betalast i sin heilheit og det ein betalar for mykje vil bli refundert frå september.

Alle 2- 3- 4- og 5-åringar og barn med utsett skolestart, som bur i husholdningar med låg inntekt, har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Dette blir kalla gratis kjernetid. Inntektsgrensa for å få innvilga gratis kjernetid er satt til kr 566 100,- frå 1. august 2020.

Alle som har rett til gratis kjernetid, har og rett til redusert foreldrebetaling. 

  • Du må søke om reduksjon i prisen. Det er hushaldninga si brutto inntekt som blir lagt til grunn. Inntektsgrensa er sett til kroner 574 750,- 

  • Kostpengar kjem i tillegg og blir fastsett av styret/eigar for barnehagen. Summen varierer i dei ulike barnehagane. 

  • Det skal betalast for 11 månader 

 

Her kan du søke om lågare betaling.

 

 

Betaling i ferien? 

I kommunale barnehagar betalar du ikkje for barnehageplassen i juli. Private barnehager har eigne reglar når det gjeld dette. Les vedtektene til barnehagen. 

 

Spørsmål om faktura og betaling for barnehageplass

Barnehageplassen forfell til betaling den 20. kvar måned. Om du ikkje har oppretta e-faktura eller avtalegiro, blir faktura sendt til di adresse i folkeregisteret. Det er kundenummer som er e-faktura id, og kundenummeret står oppe på høgre side av fakturaen. 

Du må betale frå den datoen barnet har fått tildelt plass i barnehagen. 

Kva skjer om du ikkje betalar for barnehageplassen?

Dersom betalinga ikkje er i orden, vil ikkje barnet få behalde plassen. Vi sender varsel etter første månad med manglande betaling. Dersom det uteståande beløpet IKKJE blir betalt innan fristen, sender vi oppseiing av barnehageplassen.  

Barn av familiar med uteståande opphaldsbetaling frå kommunal barnehage eller skolefritidsordning, blir ikkje tildelt barnehageplass før tidlegare uteståande opphaldsbetaling er oppgjort. 

Forskrifter 

Prisar

Sjå prisane her (PDF, 211 kB) eller i tabellen nedanfor.
Prisar i kommunale barnehagar
Aldersgruppe 0 - 6 år Plass type Pris
Heildagsplass 100% plass 3 135,00
4 dagar per veke 80% plass 2 665,00
3 dagar per veke 60% plass 2 195,00
Til toppen