Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbod til deg over 16 år med lettare til moderate symptom på angst, depresjon eller søvnproblem.

Her kan du få kognitiv behandling, utan lang ventetid, slik at problema ikkje utviklar seg. Målet med behandlinga er at du skal oppleve at du meistrar kvardagen, får det betre og får færre symptom.

Tilbodet hos Rask psykisk helsehjelp er for dei som ikkje har alvorlige eller samansette psykiske vanskar, eller  allereie har andre tilbod innan psykisk helse (som til dømes Psykisk helseteam i kommunen, privat psykolog eller oppfølging gjennom spesialisthelsetenesta). Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du treng ikkje tilvisning frå lege.

Slik søker du rask psykisk helsehjelp

For å nytte deg av tilbodet må du sjølv ta kontakt med oss på ein av desse måtane:

 • Kontaktskjema
 • Tlf. 48 19 78 26 - Telefontid er tysdag  13.00 -14.30.
  Om du ringer utanom telefontid kan du legge att ei melding, så ringer vi deg tilbake. Legg du ikkje igjen beskjed vil du ikkje bli kontakta.

Kvar fredag har vi teammøte der alle tilvisningar blir vurdert. Vi prøver å kontakte deg i påfølgande veke. Dersom tilbodet vårt ikkje er aktuelt vil du få rettleiing om eventuelle andre tilbod.

Akutt hjelp

Dersom du har behov for akutt hjelp, passar ikkje "Rask psykisk helsehjelp for deg. Om du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakta på telefon 116 117 eller fastlegen din på dagtid for akutt-time. 

Behandling

Rask psykisk helsehjelp er eit lågterskeltilbod over ein kortare tidsperiode. Behandlinga er basert på kognitiv terapi. Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbodet. Kognitiv metode krev at du sjølv deltar aktivt, blant anna gjennom heimeoppgåver og øvingar.

Du kan få hjelp til:

 • Å endre tankemønster og åtferd som skaper problem for deg.
 • Å bli betre i stand til å handtere vanskelege følelsar.

Les meir om terapiforma på Kognitiv.no. Vi jobbar ut ifrå ein trappetrinnsmodell.
Tilbod:

 • Rettleia sjølvhjelp
  Vi tilbyr gratis nett-assistert behandling basert på kognitiv terapi. Du får rettleiing knytt til desse programma. Ved å gjennomgå desse programma får du auka kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å bli din eigen terapeut.
  Vil du vite meir og sjå om dette kan vere noko for deg kan du gå inn på www.assistertselvhjelp.no
 • Kurs
  Det blir halde regelmessige kurs. Kursa er lagt opp som undervisning om kognitiv terapi og korleis ein kan forstå og handtere angst, depresjon og søvnvanskar. Du treng ikkje å dele noko på kursa. Om du vil komme med innspel er opp til deg sjølv.
 • Korttids individualterapi
  Samtale med behandlar der de saman definerer mål og innhald. Samtalane er basert på kognitiv terapi. I gjennomsnitt inneheld korttidsterapi 6-8 samtalar.

Kva tilbod som kan passe for deg vil vi vurdere saman med deg.

Kven er vi?

Vi er eit tverrfagleg team som er sett saman av psykolog, psykiatriske sjukepleiarar og sosionomar. Alle er vidareutdanna eller er under utdanning innan kognitiv terapi. Vi samarbeider med andre instansar dersom dette er hensiktsmessig, f.eks. fastlege. Dette skjer i samråd med deg. Vi har teieplikt slik som anna helsepersonell.

Kvar finn du oss?

Våre lokale er i Fagervikgata 11 på Klipra.
Merk: Det kan vere stengt på grunn av redusert bemanning i kortare periodar på grunn av stor etterspørsel. Når vi er tilgjengelege ønsker vi å gi rask hjelp, og unngå venteliste.

Til toppen