Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbod til deg over 16 år med lettare til moderate symptom på angst, depresjon eller søvnproblem.

Her kan du få kognitiv behandling, utan lang ventetid, slik at problema ikkje utviklar seg. Målet med behandlinga er at du skal oppleve at du meistrar kvardagen, får det betre og får færre symptom.

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du treng ikkje tilvisning frå lege. Tilbodet er for personar som er busette i Ålesund kommune.

 Rask psykisk helsehjelp passer ikkje dersom du:

  • Har behov for akutt helsehjelp
  • Har alvorlege eller samansette psykiske vanskar
  • Står i ei akutt livskrise, eller har behov for langvarig behandling
  • Mottek eller er tilvist til annan psykisk helsehjelp, som til dømes psykiatrisk poliklinikk.
  • Mottek kommunale tenester knytt til psykisk helse.

Til studentar: Dersom du er student i Ålesund, bed vi om at du først undersøker om det kan vere aktuelt for deg å nytte deg av av Studentsamskipnaden i Ålesund sine tenester knytt til psykisk helse.

Akutt hjelp

Dersom du har behov for akutt hjelp, passar ikkje "Rask psykisk helsehjelp for deg. Om du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakta på telefon 116 117 eller fastlegen din på dagtid for akutt-time. 

Behandlingstilbod

Rask psykisk helsehjelp er eit lågterskeltilbod over ein kortare tidsperiode. Behandlinga er basert på kognitiv terapi. Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbodet. Kognitiv metode krev at du sjølv deltar aktivt, blant anna gjennom heimeoppgåver og øvingar.

Kva for behandlingstilbod hos oss som vil passe best, vurderer vi saman med deg. 

Ulike behandlingstilbod

Kven er vi?

Vi er eit tverrfagleg team som er sett saman av psykolog, psykiatriske sjukepleiarar og sosionomar. Alle er vidareutdanna eller er under utdanning innan kognitiv terapi. Vi samarbeider med andre instansar dersom dette er hensiktsmessig, f.eks. fastlege. Dette skjer i samråd med deg. Vi har teieplikt slik som anna helsepersonell.

Slik søker du rask psykisk helsehjelp

Om du tenker at du er i målgruppe og ønskjer eit tilbod frå oss tek du kontakt med oss ved å sende oss eit kontaktskjema: 

Kontaktskjema

Du vil då bli oppringt i løpet av ei til to veker for ein samtale for å finne ut om vi er rette tilbodet for deg. 

For samarbeidspartnarar

Om du er samarbeidsparter (fastlege, helsesjukepleiar og liknande) og vil vite meir om Rask psykisk helsehjelp kan du sende inn eit Samarbeidpartnerskjema.

Kvar finn du oss?

Våre lokale er i Fjelltunvegen 1 på Klipra.
Merk: Det kan vere stengt på grunn av redusert bemanning i kortare periodar, eller på grunn av stor etterspørsel. Når vi er tilgjengelege ønsker vi å gi rask hjelp, og unngå venteliste.

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen