Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbod til deg over 16 år med lettare former for angst, depresjon eller søvnproblem.

 • Slit du med vonde og triste tankar, er trøtt og sliten eller har mista livsgnisten?
 • Opplever du at angst og indre uro begrensar deg?
 • Fungerer du ikkje i dagleglivet på grunn av belastningar eller stress over lang tid?
 • Har du problem med å sovne, vaknar lett eller veldig tidlig?

Her kan du få hjelp, utan lang ventetid, slik at problema ikkje utviklar seg. Målet med behandlinga er at du skal oppleve at du meistrar kvardagen, får det bedre og får færre symptom.

Tilbodet hos Rask psykisk helsehjelp er for dei som ikkje allereie har andre tilbod innan psykisk helse (som til dømes Psykisk helseteam i kommunen eller oppfølging gjennom spesialisthelsetenesta).

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du treng ikkje legehenvisning.


Slik søker du rask psykisk helsehjelp

For å komme litt i gang på eigahand anbefalar vi dette programmet og litteratur til sjølvhjelp.

For å nytte deg av tilbodet må du sjølv ta kontakt med oss på ein av desse måtane:

 • Kontaktskjema
 • Tlf. 48 19 78 26 - Telefontid er tirsdag og torsdag kl. 13.00 -14.30.
  Om du ringer utanom telefontid kan du legge att ei melding, så ringer vi deg tilbake. Legg du ikkje igjen beskjed vil du ikkje bli kontakta.

Kvar fredag har vi teammøte der alle henvendingar blir vurderte. Vi prøver å kontakte deg i påfølgande veke. Dersom tilbodet vårt ikkje er aktuelt vil du få rettleiing om eventuelle andre tilbod.


Akutt hjelp

Dersom du har meir alvorlege psykiske lidingar eller har behov for akutt hjelp, passar ikkje Rask psykisk helsehjelp for deg. Om du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakta på telefon 116 117 eller fastlegen din  på dagtid for øyeblikkelig hjelp-time. 


Behandling

Rask psykisk helsehjelp er eit lavterskeltilbod over ein kortare tidsperiode. Behandlinga er basert på kognitiv terapi. Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbodet. Kognitiv metode krev at du sjølv deltar aktivt, blant anna gjennom heimeoppgåver og øvingar.

Du kan få hjelp til:

 • Å endre tankemønster og atferd som skaper problem for deg
 • Å bli betre i stand til å handtere vanskelege følelsar

Les mer om terapiformen på Kognitiv.no. Vi jobbar ut ifrå ein trappetrinnsmodell.
Tilbodet består av:

 • Veileda sjølvhjelp
  Vi tilbyr gratis internettassistert behandling basert på kognitiv terapi. Du får veileding knytt til desse programma. Ved å gjennomgå desse programma får du auka kunnskap, råd og verkty som kan hjelpe deg til å bli din eigen terapeut.
  Vil du vite meir og sjå om dette kan vere noko for deg kan du gå inn på www.assistertselvhjelp.no
 • Kurs
  Det blir heldt regelmessige kurs. Kursa er lagt opp som undervisning om kognitiv terapi og korleis forstå og handtere angst, depresjon og søvnvanskar. Du treng ikkje å dele noko på kursa. Om du vil komme med innspel er opp til deg sjølv.
 • Korttids individualterapi
  Samtale med behandlar der de saman definerer mål og innhald. Samtalane er basert på kognitiv terapi. I gjennomsnitt inneheld korttidsterapi 6-8 samtalar.

Kva tilbod som kan passe for deg vil vi vurdere saman med deg.

Kven er vi?

Vi er eit tverrfagleg team som er sett saman av psykolog, psykiatriske sjukepleiarar og sosionomar. Alle er vidareutdanna eller er under utdanning innan kognitiv terapi. Vi samarbeider med andre instansar dersom dette er hensiktsmessig, f.eks. fastlege. Dette skjer i samråd med deg. Vi har tausheitsplikt slik som annea helsepersonell.
Våre lokale er i Fagervikgata 11 på Klipra.
OBS: det kan forekomme stengetider på grunn av redusert bemanning i eit gitt tidsrom, og fordi etterspørsel også på sikt antakeligvis er større enn kapasitet. Når vi er tilgjengelege ønsker vi å gi rask hjelp, og unngå venteliste.

Til toppen