Psykisk helse og rus

Eininga psykisk helse og rus hjelper menneske med med psykiske lidingar og/ eller rusproblem slik at ein i størst mogleg grad meistrar eigen kvardag, og vi har ulike tilbod som kan styrke di evne til dette.

Verksemdsleiar: Beate Eiken

 

Søk etter kontaktinformasjon