Psykisk helse, døgnbemanna bustadar

Har du, eller nokon du er pårørande til behov for døgnbemanna bustad i høve psykisk sjukdom?

Psykisk helse- og rus Ålesund har fleire døgnbemanna bustadar der bebuarane kan leige leilegheiter gjennom Ålesund kommunale eigedom. Hovudfokuset med dei bemanna bustadane er å gjere personane meir sjølvstendig i kvardagen, noko som blant anna inkluderer:

  • Innføring av rutine
  • Medikamentell tilrettelegging
  • Koordineringsmøter
  • Lære det grunnleggjande innan til dømes matlaging, reingjering, hygiene og liknande
  • Igangsetting av fysisk aktivitet
  • Samarbeid med spesialisthelsetenesta som ACT-team, miljøterapeutisk team, DPS døgn, psykiatriske poliklinikkar, psykologar og liknande.

Ein kan òg få hjelp til det ein måtte trenge elles i kvardagen.  

Psykisk helse og rus har døgnbemanna bustadar i ulike delar av kommuna.

For å søkja på døgnbemanna bustad treng du ein uttale frå lege. Vi som helsepersonell kan vera til hjelp med å svare på spørsmål omkring tenesta og/eller søknaden.  

Søk om døgnbemanna bustadar

Ansvarleg for tenesta