Psykisk helse døgnbemanna bustader

Psykisk helse døgnbemanna bustader

Har du eller nokon du er pårørande til, behov for døgnbemanna bustad i høve psykisk sjukdom?

Psykisk helse og rus Ålesund har fleire døgnbemanna bustadar der bebuarane kan leige leilegheiter gjennom Ålesund kommunale eigedom. Hovudfokuset med dei bemanna bustadane er å gjere personane meir sjølvstendig i kvardagen, noko som blant anna inkludera:

  • Innføring av rutine
  • Medikamentell tilrettelegging
  • Ansvarsgruppemøter
  • Lære det grunnleggjande innan til dømes matlaging, reingjering, hygiene og liknande
  • Igangsetjing av fysisk aktivitet
  • Samarbeid med spesialisthelsetenesta som ACT-team, miljøterapeutisk team, DPS døgn, psykiatriske poliklinikkar, psykologar også vidare.

Ein kan også få hjelp til det ein måtte trengje elles i kvardagen.  

Psykisk helse og rus har døgnbemanna bustadar i ulike delar av kommunen.

For å søke på døgnbemanna bustad treng du ein uttale frå lege. Vi som helsepersonell kan vere til hjelp med å svare på spørsmål kring tenesta og/eller søknaden.  

Søk om døgnbemanna bustadar

Ansvarleg for tenesta

 

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Til toppen