Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

Barn og unge som av ulike grunnar treng fysikalsk behandling, kan få hjelp av fysioterapeut.

Fysioterapeutane har fokus på deltaking og aktivitet, og jobbar helsefremjande og førebyggjande. Dei har kompetanse på korleis fysiske, psykiske og sosiale faktorar hos barn og unge, verkar inn på helse.
Fysioterapeutane er ein del av helsestasjon- og skulehelsetenesta.

Vi samarbeid med anna helsepersonell i kommuna, sjukehus, barnehage, skule og andre kommunale tenester som PPT. 

Fysioterapeutane er tilsette i ei kommunedekkande avdeling: Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og syn/høyrselkontakt i verksemda førebygging og meistring.

Fysioterapeutane gir i hovudsak tilbod til pasientar som treng heimebehandling, pasientar på korttids – og rehabiliteringsopphald på kommunale institusjonar, barn og unge, og dei jobbar med førebyggjande tiltak i kommuna. 

Kven kan få tilbodet?

Dei som er mellom 0-18 år. Tenesta gir tilbod etter individuell vurdering. Ein treng ikkje tilvising frå lege.

Korleis få tilbodet?

Ein kan ta kontakt med helsestasjonen, fysioterapeuten direkte eller sende inn tilvisingsskjema. Tilvisingane blir vurdert og prioritert ut frå hastegrad og alvorsgrad. Tenesta brukar same prioriteringsnøkkel i heile kommuna. 

Fysioterapeutane kan bidra med:

  • Undersøking og vurdering av barnet.
  • Sette i gang tiltak, individuelt eller i gruppe, på helsestasjonen, hos fysioterapeuten, i heimen, i barnehagen eller på skulen.
  • Rettleiing av føresette og personalet rundt barnet, slik at dei kan ivareta barnet sitt behov for stimulering og trening gjennom dagen. 
  • Hjelp til vurdering, søknad og oppfølging av rørsle- og treningshjelpemiddel, samt ortopediske hjelpemiddel.
  • Rådgjeving og informasjon til føresette og samarbeidspartnarar.

Skular og barnehagar kan, etter samtykke frå føresette ta kontakt med fysioterapeuten tilhøyrande aktuell helsestasjon for hjelp og rettleiing. Føresette følgjer da barnet til første konsultasjon.

Fysioterapeutane samarbeid med fysioterapeutane på avtale, som og kan følgje opp barnet.  De samarbeid med ergoterapeutane i kommuna om vurdering og oppfølging.

Ergoterapi for barn og unge

Fysioterapeuter med avtale

Kva kostar det?

For barn under 16 år er konsultasjonar hos fysioterapeut, samt transport til konsultasjonar gratis.

Ungdom over 16 år må betale eigenandel til ein har nådd beløpsgrensa for frikort, eigendelstak 2. Eigenandelen følgjer fastsette takstar og betalast ved oppfølgjing både hos fastlønte fysioterapeutar og de med avtale.

Tilvising

Tilvising ergo- og fysioterapi for barn

Kontakt

Vakttelefon for fysio- og ergoterapi: 90 97 25 46.  Måndag – fredag kl. 10.00 – 13.00. 

Ansvarleg for tenesta