Førebygging og meistring

Førebygging og meistring er ei verksemd for førebyggande tenester og har som overordna målsetting å bidra til at kvar enkelt kan leve mest mogleg sjølvstendig og ha ein aktiv og meiningsfylt kvardag uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Verksemda rommar eit mangfald av tenester:

 • ergoterapi
 • fysioterapi
 • kvardagsrehabilitering
 • syn- og høyrselskontakt
 • seniorsenter med dagaktivitetstilbod for eldre
 • dagaktivitetstilbod for personar med demenssjukdom
 • demensteam
 • støttekontaktteneste
 • hjelpemiddelformidling

Avdelingar

 • Seniorsenter
 • Fysio- og ergoterapi
  Vakttelefon: 90 97 25 46.  Måndag–fredag kl 09.00 – 13.00
 • Syn og hørsel
  Vakttelefon: 95 70 15 71. Tirsdag og torsdag
 • Teknisk hjelpemiddelservice
  Vakttelefon: 70 16 48 60 Måndag - fredag kl 09.00 - 15.00(Matpause kl 11.30 - 12.00)
 • Avdeling dagtilbod

Verksemdsleiar

Camilla Almås 

Avdelingsleiarar

Søk etter kontaktinformasjon