Ergoterapi for barn og unge 0-18 år

Barn og unge som av ulike grunnar har nedsett funksjonsevne, kan få hjelp av ein ergoterapeut til ein tilrettelagt kvardag med mest mogleg aktivitet og livsutfolding.  

Ergoterapi for barn og unge

Ergoterapeutar har fokus på førebygging og tidleg innsats, for å framme aktivitet, deltaking og inkludering for barn og unge med ulike utfordringar i kvardagslivet. Barn og unge utviklar seg og lærer gjennom leik og aktivitet, i samspel med sine fysiske og sosiale omgjevnader.

Mange blir hindra i å delta i leik og fritidsaktivitetar i skule og nærmiljø, fordi dei ikkje meistrar dei krava og forventningane som blir stilt til dei. Tidleg innsats er viktig for å sikre ei god utvikling og krev tett tverrfagleg samarbeid. Oppfølging kan vere på helsestasjon, i barnehage, skule og heime for barn som opplever vanskar med aktivitet.

Kva tilbyr vi?

Dette kan ein ergoterapeut bidra med:

 • Ergoterapeutar gjer kvardagslivet mogeleg for enda fleire.
 • Ergoterapeutar finn løysingar når det blir et gap mellom helsa og kvardagens krav.
 • Ergoterapeutar er meir opptatt av løysingar enn av problem, og leitar etter ressursar. Difor startar ergoterapeuten med å spørje om kva som er viktige aktivitetar i livet ditt – og korleis du vil delta.
 • Ergoterapeutar kartlegg personens ønskjer og mogelegheiter for aktivitet og deltaking. Ergoterapeutar støttar deretter personen si meistring med motivasjon og trening av konkrete aktivitetar.
 • Ergoterapeutar foreslår enklare aktivitetar og tilpassing av aktivitetar. Vi bidreg til inkluderande omgivnader. Saman med deg, finn ergoterapeuten løysningar som gjer at du kan leve eit aktivt liv og delta i samfunnet.

Ergoterapeuten:

 • Har kompetanse på samspel mellom person, aktivitet og omgjevnader som bidrar til deltaking og inkludering.
 • Kartlegg barnet sine ressursar og utfordringar i daglege aktivitetar i skule og fritid, gjerne i samarbeid med fysioterapeut. Vidare kartlegg ergoterapeutane handmotorisk og sansemotorisk funksjon.
 • Nytter aktivitet og leik i trening for å bidra til meistring i dagleglivet.
 • Rettleier barnet, ungdommen, føresette, barnehage og skule om leik, kvardagsaktivitet, deltaking og inkludering på ulike arenaer.
 • Kartlegg og legg til rette omgjevnader for å kompensere for redusert/tapt funksjon.
 • Legg til rette dei fysiske omgjevnadene ved hjelp av tekniske hjelpemiddel og velferdsteknologi.
 • Rettleier om universell utforming av blant anna skular og barnehagar.

Korleis få tenesta?

Tilvisingsskjema fyllast ut av deg sjølv, pårørande eller helsepersonell og sendast til tenesta. Føresette kan òg ta kontakt med barnet sin helsestasjon for å få kontaktinfornasjon til ansvarleg ergoterapeut.

Tilvisingar som kjem inn til tenesta blir vurdert og prioritert ut frå alvorsgrad og hastegrad, etter den same prioriteringsnøkkelen i heile kommuna.

Tilvising ergo- og fysioterapi for barn

Merk at det kan vere ventetid på tenesta.

Pris

Tenesta er gratis.

Kontakt

Vakttelefon for fysio- og ergoterapi: 90 97 25 46.  Måndag – fredag kl 10.00 – 13.00 

Ansvarleg for tenesta