Bustad med personell heile døgnet

Heildøgnstenesta er for deg som har behov for bustad med tilgjengeleg personale heile døgnet.  

Kven kan få bustad med personell heile døgnet?

Tilbodet er for deg som har

  • psykisk liding
  • rusvanskar
  • fysisk funksjonsnedsetting
  • psykisk utviklingshemming  
  • har nådd ein høg alder og har særlege hjelpebehov

Kva kan du få?

Leilegheiter tilrettelagt for personar med særskilte behov er i hovudsak toroms.

Nokre av bustadane er prioritert for spesielle grupper, og bustadane er spreidd geografisk i kommuna. Det kan ikkje søkjast særskilt på ei bustadsadresse. Det er fordi tildelinga vil vera avhengig av kva som er ledig og kva som passar best til søkjaren sine behov.

Det er fast personell knytt til bustadane, og den enkelte får vedtak på praktisk og personleg bistand.

Slik søkjar du

Bustadane blir tildelt etter ei samla vurdering av søkjaren sitt hjelpebehov. Det er derfor viktig med god dokumentasjon frå lege, behandlingskontakt eller kommunale tenesteytarar. Sjå rettigheiter til helsetenester

Søknadar blir behandla fortløpande, etter kvart som det er ledige bustadar.

Det er tildelingskontoret i Ålesund kommune som tildeler bustadane.

Prisar

Ansvarleg for tenesta