Familiestøtte

Familiestøtte

Har de som familie behov for råd og rettleiing? Treng de som føresette hjelp i samhandlinga med barnet? Har du som ungdom behov for nokon å snakke med?

Familiestøtte er ei teneste for barn og unge frå 0- 18 år og deira familiar.

Vi i familiestøtte har brei kompetanse og erfaring knytt til ulike utfordringar for barn, unge og familiar. Vi har tilbod retta mot kommunikasjon, relasjonar, psykisk helse hos barn og unge, eller andre problemstillingar ein står i.

Ofte hjelper vi barn gjennom deira viktige vaksne. Vi ønsker å gi rett hjelp til rett tid og hjelp som nyttar. Målet er at vi saman finn vegar som kan bidra til endring.

Vi kan samarbeide med andre instansar som arbeider med barn og unge, for eksempel barnehagar/skular, helsesjukepleiarar, barneverntenesta, PPT, BUP og fastlegar.

Hovudregelen er at familiestøtte er inne i ein avgrensa periode. 

Søknadsskjema finn du her

Kva gjer vi?

  • Samtale- eller rettleiingstilbod tilpassa kvart enkelte barn/ungdom/familie sitt behov.
  • Ulike gruppetilbod for barn og unge.
  • Grupper/kurstilbod for foreldre om kommunikasjon og samspel.
  • Hjelp til å lose til andre instansar dersom det er ønskeleg eller nødvendig.

Alle som arbeider i familiestøtte har teieplikt. Ungdom over 16 år bestemmer sjølv om dei ønsker at foreldre skal vere med til samtale.

Meir om ulike tilbod

Korleis få tilbodet?

Foreldre og ungdom over 16 år kan sjølv ta kontakt med oss.

Andre instansar som er i kontakt med barnet, ungdommen eller familien kan også søkje i samråd med dei det gjeld. Tilbodet hos oss er gratis og frivillig.

Du kan fylle ut søknadsskjemaet vårt og sende det i posten. Vi arbeider med å utvikle eit elektronisk søknadsskjema. Vi vil ta kontakt når vi har motteke søknaden.
Du kan også kontakte oss på telefon 70 16 45 50 / 409 05 139.

Sjå også

Ansvar for tenesta

Til toppen