Familiestøtte

Har de som familie behov for råd og rettleiing? Treng de som føresette hjelp i samhandlinga med barnet? Har du som ungdom behov for nokon å snakka med?

Familiestøtte er ei teneste for barn og unge frå 0- 18 år og deira familiar.

Ofte hjelper vi barn, gjennom deira viktige vaksne. Vi ønskjer å gi rett hjelp, til rett tid og hjelp som nyttar. Målet er at vi saman finn vegar som kan bidra til endring.

Vi kan samarbeide med andre instansar som arbeider med barn og unge, til dømes barnehagar/skular, helsesjukepleiarar, barneverntenesta, PPT, BUP og fastlegar.

Vi i familiestøtte har brei kompetanse og erfaring knytt til ulike utfordringar for barn, unge og familiar.  Alle som arbeider i familiestøtte har teieplikt. Ungdom over 16 år bestemmer sjølv om dei ønskjer at føresette skal vere med til samtale.

Hovudregelen er at familiestøtte er inne i ein avgrensa periode. 

Kva tilbyr vi?

Vi har tilbod retta mot kommunikasjon, relasjonar, psykisk helse hos barn og unge, eller andre problemstillingar ein står i.

Vi gir støtte, råd og veiledning gjennom:

  • Samtale- eller rettleiingstilbod tilpassa kvart enkelt barn/ungdom/familie sitt behov.
  • Ulike gruppetilbod for barn og unge.
  • Grupper/kurstilbod for føresette om kommunikasjon og samspel.
  • Hjelp til å lose til andre instansar, dersom det er ønskeleg eller nødvendig.

Tiltak

Kurs

Foreldrekurs i emosjonsfokusert ferdigheitstrening

Foreldrerettleiingsprogrammet “Tuning in to teens”

Pris

Tilbodet hos oss er gratis og frivillig.

Korleis få tilbodet?

Foreldre og ungdom over 16 år kan sjølv ta kontakt med oss. Andre instansar som er i kontakt med barnet, ungdommen eller familien kan også søkja i samråd med de det gjeld. 

Søk om familiestøttande tenester 

Dersom du ikkje kan bruke det digitale skjemaet, så kan du fylle ut papirsøknad for familiestøttande tenester (PDF, 625 kB) og sende det i posten. Vi vil ta kontakt når vi har motteke søknaden.

Du kan også kontakte oss på telefon  40 90 51 39.

Sjå også

Ansvarleg for tenesta