Grunnskole for vaksne

Grunnskoleopplæring for vaksne gjeld personar som er over 16 år, og som av ulike grunnar ikkje har fullført grunnskolen. 

For å gi den enkelte eit best mogleg tilpassa opplæringstilbod, vil søkarar bli innkalla til ein kartleggings-/rådgivingssamtale.

Ansvarleg for tenesta