Viktig milepæl for Fremmerholen vassbehandlingsanlegg

Ålesund kommune har signert kontrakt med Peab K. Nordang om bygging av Fremmerholen vassbehandlingsanlegg. 

folk som skålar i reint brusdalsvatn for å feire kontrakt - Klikk for stort bileteEin skål for og med reint drikkevatn frå Brusdalsvatnet. F.v. Byggeleiar Terje Melseth, prosjektleiar Marthe Therese Strømme, kommunalsjef samfunn, Sol Berntsen Slinning og verksemdsleiar Arve Olav Bang frå Ålesund kommune, distriktssjef avd Stranda, Bernt Lervåg, prosjektleiar Vegard Grønstad, distriktssjef avdeling Ålesund Geir Roar Rødseth og kalkulasjonsleiar Vegard Solheim frå Peab. Torill Myren

Dette er den første kontrakten av fleire for Fremmerholen vassbehandlingsanlegg, og dermed ein milepæl for prosjektet.

Det kom inn seks tilbod og prosjektleiar for vassbehandlingsanlegget, Marthe Therese Strømmen, fortel Peab K. Nordang både svarte godt ut på tildelingskriteria og hadde beste prisen.

Vi er glade for at vi har nådd denne viktige milepælen. No kan vi gå i gang, og vi gjer det med ein hovudentreprise som både gir oss ei god teknisk løysing og som er i tråd med budsjettet. 

Byggestart om få veker

Med inngåing av kontrakt i oktober 2023 er ein også med god margin innanfor fristen som Mattilsynet sette då dei varsla dagmulkt på 50.000 kroner dersom ikkje dette kom på plass i tide. 

Det er venta byggestart om få veker, avhengig av kor raskt ein får behandla byggesøknaden.

Terje Melseth, byggeleiar for Fremmerholen vassbehandlingsanlegg, fortel at prosjektet kjem til å starte opp i Brusdalsvegen.

Vi veit at vi skal arbeide tett på naboar gjennom heile prosjektet, og skal gjere vårt beste til å informere godt og gjere arbeidet med minst mogleg ulempe for nabolaget og dei som ferdast i området. 

Sikrar folk reint drikkevatn

Ålesund kommune og Sula kommune er sårbare når det gjeld reint vatn til innbyggarar og næringsliv sidan Brusdalsvatnet er einaste drikkevasskjelde. I tillegg vert ein ekstra sårbare fordi ein har hatt berre eitt anlegg for vassbehandling.  

Når det nye anlegget kjem i drift i 2026, er det nesten som å gå frå eitmotors- til tomotorsfly. Vi sikrar på ein heilt annan måte enn før at folk i Ålesund og Sula får trygt drikkevatn. 

Kjetil Nordang, administrerande direktør i Peab K. Nordang, seier dei er svært fornøgde med å bli tildelt kontakten.

Dette er eit veldig spennande prosjekt med høg andel av eigenproduksjon. Det er dessutan ekstra kjekt å vite at vi skal få vere med på å bygge noko som er viktig for folkehelse, næringsliv og beredskap i regionen, og som skal stå i mange, mange tiår framover.

FAKTA Fremmerholen vassbehandlingsanlegg

  • Vassbehandlingsanlegg, pumpestasjon og overføringsleidningar for å sikre reint vatn til nesten 70.000 innbyggar i Ålesund, Sula og reservevatn i Giske.
  • To bygg i Brusdalsvegen med prosessanlegg og reintvassanlegg. Pumpestasjon ved Rødsetvegen.
  • Forventa drift av anlegget er hausten 2026.

 

Her finn du meir informasjon om anlegget

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete