Fremmerholen vassbehandlingsanlegg

Vi bygger nytt vassbehandlinganlegg for å sikre reint drikkevatn til nesten 70.000 innbyggarar i Ålesund, Sula og Giske.

Fremmerholen - Praktisk informasjon til naboar

 

kvinne som drikk vatn - Klikk for stort bilete Unsplash/Giorgio Trovato

Ålesund og Sula har berre ei drikkevasskjelde og i dag har ein berre eit anlegg til å behandle vatnet derifrå. Det er sårbart og ein stor risiko. For å sikre folk livsviktig, reint drikkevatn startar vi i november 2023 arbeidet med å bygge eit nytt anlegg med vassbehandling, pumpestasjon og nye vassleidingar. 

Prosessanlegg

Sjølve vassbehandlingsanlegget skal ligge i Brusdalsvegen 208.

Her kjem prosessanlegg som ligg i eit bygg på 2/3 etasjar med røyrkjellar og røyrgater under bakken. Grunnflata på huset er 1000 kvadratmeter. Arealet på dei til saman ti filterbassenga og andre vassfylte kammer er om lag 500 kvadratmeter. Det er også her personalavdelinga til det nye anlegget vert.

I Brusdalsvegen 208 blir det også reinvassanlegg som er eit bygg i 1/2 etasjar og med ei grunnflate på om lag 900 kvadratmeter. Grunnflate på reintvassbassenget som er i dette bygget er på om lag 500 kvadratmeter.

prosessanlegg hus - Klikk for stort bilete

Pumpestasjon

I tillegg til vassbehandlingsanlegget skal det også byggast ein pumpestasjon. Den skal ligge ved Brusdalsvatnet, nedanfor Rødsetvegen og aust for den store svingen på Bregnevegen.

Pumpestasjonen er eit bygg på to etasjar og med ei grunnflate på 150 kvadratmeter. Stasjonen vert spesialbygd for mellom anna å dempe lyd frå pumpene. 

pumpestasjon hus - Klikk for stort bilete

Nye leidningar

I tillegg til husa og anlegg over bakken, skal det også leggast nye inntaksleidningar og sjøleidningane frå Brusdalsvatnet skal leggast om. 

Det skal også leggast nye leidningar i Rødsetvegen og Brusdalsvegen. Dette vil påverke trafikken i området. Minst eit køyrefelt skal til ei kvar tid vere ope, men folk må rekne med lysregulering forbi anleggsarbeidet. 

Arbeidet med regulering av vassbehandlingsanlegget starta i 2021 og reguleringsplanen vart vedteken i 2022.

Sjå reguleringsplanen her

Framdriftsplan

  • Byggestart: 20. november 2023
  • Forventa testkøyring av anlegget: Våren 2026
  • Forventa oppstart: Hausten 2026

Dette er gjort i prosjektet

Fremmerholen vassbehandlingsanlegg

Her finn du svar på spørsmål som ofte har vore stilt om det nye vassbehandlingsanlegget i Fremmerholen

Drift

Ordinær drift er forventa frå hausten 2026.

03.08.2026

Testkøyring

Testkøyring av ny vassbehandling er planlagt til sommaren 2026.

04.05.2026

Arbeid med vassbehandlingsanlegg og pumpestasjon

Arbeidet med vassbehandlingsanlegget startar før ein startar med pumpestasjonen. Planlagt oppstart for pumpestasjon er februar 2024.  

01.02.2024

Byggestart

Byggestart blir 20. november 2023

20.11.2023

Signering første kontrakt

Signering av første kontrakt for grunnarbeid oktober 2023.

09.10.2023

Kva skjer vidare?

Etter detaljprosjektering skal vi ha konkurranser om utføring av sjølve anlegget og tilhøyrande leidningsanlegg. Før kontrahering av hovedentreprenør, skal det leggast fram ny sak for kommunestyret.

19.12.2022

16. desember 2022

Mattilsynet har godkjent planane for nytt behandlingsanlegg med tilhøyrande inntaksleidningar, pumpestasjon og overføringsleidningar. 

Godkjenninga finn du her:  54803900 Innvilger søknad - Fremmerholen vba 16.12.22 (PDF, 323 kB)

16.12.2022

13. desember 2022

Planutvalet behandla klage på reguleringsplanen, og klagen vert no sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Dokument 22/120009 viser saka.

13.12.2022

15. september 2022

Kommunestyret eigengodkjente reguleringsplanen.

Dokument 22/79857 viser sakspapir og behandling.

15.09.2022

15. august 2022

Kvalitetskontroll og usikkerheitsanalyse vart lagt fram for formannskapet.

Dokument 22/82945 

Opptak frå møtet ser du her

15.08.2022

14. april 2021

Kommunen og Asplan Viak hadde onsdag 14. april orientering i kommunedelsutvalet for Spjelkavik, Åse og Lerstad. Her blei det lagt fram presisering av tidlegare varsel i leteområde for pumpestasjon.

1. mai 2021

134 merknader frå offentlege myndigheiter, organisasjonar med interesse i området og frå naboar og grunneigarar til oppstartsvarselet.

18. mai 2021

I samband med at det skal bli laga ein reguleringsplan for nytt vassbehandlingsanlegg, er kommunen pålagt å utføre arkeologiske utgravingar. 

16. september 2021

Konsekvensutreiiginga er ferdig. For meir informasjon sjå silingsrapport for pumpestasjon (PDF, 2 MB), som er ei samanstilling av eigen sak om konsekvensutredning råvannspumpestasjon (PDF, 11 MB).

14. desember 2021

Planutvalet har i møtet sitt gjort vedtak om offentleg ettersyn av reguleringsplanen.

 

22. desember 2021

 Frå 22. desember til 9. februar 2022 var det offentleg høyring av reguleringsplanen for vassbehandlingsanlegget.

Meir informasjon