Budsjettmøte i Ålesund og Haram sine nye kommunestyre

Begge dei nye kommunestyra er samla torsdag 7. desember, høvesvis i Ålesund og Brattvåg.

Forsamling med kvinne i forgrunnen - Klikk for stort bilete Jon Åge Giske Andersen

Torsdag 7. desember er det budsjettmøte i både Ålesund og Haram. I tillegg til å vedta budsjett og økonomiplan for den kommande perioden, skal kommunestyrene også ta stilling til ei rekke andre saker. 

Du kan følge møtet direkte eller sjå opptak på Kommune-TV:

Kommune-TV Ålesund

Kommune-TV Haram

Det vil også vere råd å sjå dei ulike budsjettforslaga, taleliste og avstemmingsresultat på Kommune-TV.

Kommunestyret i Ålesund

Desse sakane skal behandlast i møtet på torsdag:

 • Søknad om driftstilskot frå Open barnehage Moa
 • Tilskotsordning ved varsel om pålegg om tilknyting til offentleg vass- og avløpsnett
 • Økonomiplan 2024-2027 Møre og Romsdal 110-sentral KF
 • Økonomiplan 2024-2027 Ålesund brannvesen KF
 • Budsjett 2024, Handlings- og økonomiplan 2024-2027
 • Konkurransegrunnlag moglegheitstudie om eventuell flytting av cruisehavna
 • Målform i Ålesund kommune
 • Beredskap i Ålesund2024
 • Delegering av oppgåver og myndigheit til Attvin AS
 • Vigselsmynde i Ålesund kommune
 • Organisering av vekst- og attføringsbedriftene i Ålesund kommune
 • Selskapsavtale Sunnmøre kontrollutvalssekretariat IKS
 • Val av klagenemnd 2023-2027
 • Val av medlemmer til sakkyndig nemnd og skattetakstklagenemnd 2023-2027
 • Val av representantar til Åknes Tafjord beredskap IKS - representantskap
 • Val av representantar til representantskapet (havnerådet) i Ålesundregionens havnevesen IKS
 • Val til eldrerådet for perioden 2023-2027
 • Val til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne for perioden 2023-2027
 • Val til nytt ungdomsråd 2024-2024
 • Ålesund kommunale eigedom KF - val av styre for valperioden 2024 - 2025 (to år)
 • Ålesund brannvesen KF - val av styre for valperioden 2023 - 2027
 • Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF - val av styre for valperioden 2023 - 2027
 • Kongshaugstranda reinseanlegg - spørsmål om alternativ utgreiing 

Sjå sakspapira med meir informasjon i Innsyn.

Kommunestyret i Haram

Desse sakane skal behandlast i møtet på torsdag:

 • Tilskotsordning ved varsel om pålegg om tilknyting til offentleg vass- og avløpsnett
 • Budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027
 • Beredskap i Haram 2024
 • Delegering av oppgåver og myndigheit til Attvin AS
 • Haramsøy barnehage avd. Longva
 • Målform i Haram kommune
 • Ny selskapsavtale Sunnmøre kontrollutvalssekretariat IKS
 • Oppnemning av kommunale vigslere frå 01.01.2024
 • Val av kommunal representant og vararepresentant til Haram kyrkjeleg fellesråd 2023-2027
 • Val av representant til representantskapet (havnerådet) i Ålesundsregionens havnevesen IKS
 • Val til eldrerådet for perioden 2023-2027
 • Val til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne for perioden 2023-2027
 • Val til nytt ungdomsråd 2024-2025

Sjå sakspapira med meir informasjon i Innsyn for Haram.