Planstrategi 2024-2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategien er et strategisk verktøy for prioritering av kommunens planoppgaver i kommunestyreperioden og skal utarbeides og vedtas av kommunestyret hvert fjerde år. 

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel er foreslått som en av flere prioriterte oppgaver. Nå kan du gi innspill til planstrategi for Ålesund kommune 20204-2027.

Dokument i saka

Forslag til planstrategi 2024-2027

Hva er en planstrategi? 

En planstrategi er et verktøy for å vurdere og prioritere behovet for overordnet planlegging i en kommunestyreperiode, og har som formål å sikre helhetlig og målrettet planlegging. Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven §10-1, og skal vedtas av kommunestyret innen ett år etter konstituering.

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel er en av planoppgavene som foreslås prioritert i planstrategien. Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel varsler oppstart av dette arbeidet og skisserer ulike temaer som skal behandles i ny samfunnsdel. Planprogrammet er innarbeidet i planstrategien og er også på høring.

Grunnlagsdokumenter

To sentrale grunnlagsdokumenter for planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel er under arbeid: 

  • Kunnskapsgrunnlag for planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel
  • Folkehelseoversikt 2024-2027

Lenke til arbeidsdokumentene ligger i planstrategien.

Gi innspill

Alle som ønsker det kan gi innspill til planstrategien og planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel. Innspillene vil drøftet og lagt frem i sak til endelig politisk vedtak høsten 2024.

Send ditt innspill til post@alesund.kommune.no merket «ref. sakid 23/6886» eller per post: Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund

Ansvarlig for høyringa: Økonomi og styring

Høyringsfrist: 15.september 2024