Annonsar og kunngjeringar

Annonsar og kunngjeringar

Ålesund kommune har digital kunngjering. Kvar enkelt verksemd har ansvar for kunngjeringar i avis etter behov. Aviskunngjeringar og digitale kunngjeringar vil ein finne her.

Ålesund kommune får løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø Gangstøvika, gnr. 137 bnr. 100. Planen er å fylle ut med om lag 107 000 m3 massar over eit areal på 7 500 m2 som eit ledd i sikringa av det gamle avfallsdeponiet i området og for å kunne nyttiggjere arealet i tråd med reguleringsplan.

Til toppen