Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 alle dagar. 

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

 

Planstrategi

Kvifor treng vi ein planstrategi?

Ålesund kommune er ny frå 2020. Dette gir oss høve til å tenkje annaleis, også i planprosessane våre.

Fellesnemnda har vedteke at vi skal bruke FN sine berekraftsmål i utarbeidinga av samfunnsdelen av kommuneplanen. Dette betyr at berekraftsmåla skal vere det berande elementet i alt vi gjer i Ålesund kommunen.

Vi kan difor samanlikne oss med andre kommunar/byar både nasjonalt og internasjonalt på ein anna måte enn det vi har gjort tidlegare. Perspektiva og referanserammene våre blir utvida, noko som bør gi oss nye innfallsportar til å finne dei gode løysingane for innbyggjarane våre. Eit slikt perspektiv bygg også opp under intensjonsavtalen sine mål om å løyse utfordringane våre gjennom nye arbeidsmetodar og verktøy.

For å lykkast med dette må vi vektleggje samarbeid med ulike partnarar. Gjennom tett samarbeid med akademia, andre forskningsinstitusjonar, privat næringsliv og frivilligheita, har vi gode føresetnadar for å lykkast med å løyse komplekse utfordringar som vi som kommune og region vil møte i framtida.

Vi treng gode plan- og styringssystem som inneheld samarbeidsløysingar og nettverk. Det betyr i praksis at vi må forenkle planprosessane og vektleggje dialog og smarte kapasitetsbyggande prosessar i møte med både innbyggjarane og samarbeidspartnarane.

Satsingsområder

Overordna mål i Ålesund kommune er livskvalitet for innbyggjarane, Berekraftig miljø og Konkurransekraft. Intensjonsavtalen sine målsettingar er at Ålesund kommune skal vere i stand til å møte dei store utfordringane i samfunnet.

Klima og stor variasjon i demografi og levekår, er døme på utfordringar kommunen må handtere. Med bakgrunn i dette skal Ålesund kommune prioritere miljøstrategi i samsvar med det grøne skiftet. Folkehelsestrategi i samsvar med dagens og framtida sine utfordringar om levekår.

Tenesteutviklings- og innovasjonsstrategi som møter framtida sine demografiske utfordringar, og å legge til rette for nyskaping i næringslivet. Desse måla støtter seg på FN sine berekraftsmål som vil bli tatt inn i samfunnsplanen.

Politisk behandling og framdriftsplan

Forslag til Planstrategi for Ålesund kommune 2020-2024 vedtatt i kommunestyret 13.02.2020 i sak nr. 10/20

Tabellen viser planlagt  prosess for planarbeidet. Prosessen var planlagt før Korona-viruset sette ut heile Noreg, dersom planane vert endra vil det bli lagt fram revidert framdriftsplan.

Planstrategi - plan- og prosessforløp
Planar og prosessar Plan Status Merknad
Planstrategi Kommunal planstrategi 2020-2024 I arbeid Høyringsperiode november-desember. Vedtak i kommunestyret sak nr. 10/20 i møte den 13.02.2020.
Planar Budsjett, økonomiplan med kommuneplanen sin handlingsplan I arbeid Høyringsperiode november-desember. Vedtak i kommunestyret 12.12.19. Sak nr. 016/19.
. Kommuneplanen sin samfunnsdel   I arbeid Gjennomføring 2020.
. Kommuneplanen sin arealdel   I arbeid Planlagt oppstart 2022.
. Heilskapleg ROS-analyse og beredskapsplanverk I arbeid .
. Alkoholpolitisk plan   I arbeid Gjennomføring 2020.
. Plan for idrettsanlegg og anlegg for friluftsliv I arbeid Gjennomføring 2020.
. Kulturminneplan I arbeid Planlagt oppstart 2020.
Strategiar Miljøstrategi i samsvar med det grøne skiftet       . Planlagt oppstart 2020.
. Folkehelsestrategi   . Planlagt oppstart 2020.
. Tenesteutviklings- og innovasjonsstrategi   . Planlagt oppstart 2020.
. Næringslivsstrategi inkludert strategi for berekraftig turisme . Planlagt oppstart 2020.
. Skuleeigarstrategi   . Planlagt oppstart 2020.
Interkommunale planar / regionale planar PAKT - Samordna klima, areal og transportplan I arbeid Forventa avslutta 2022. Fastesetting av planprogram. Vedtak i kommunestyre 13.02.2020 Sak nr. 011/20
Andre planar og prosessar Handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk . Skal verte prioritert tideleg i 4-års-perioden
. Klimareikneskap i samband med budsjett- og økonomiplan. . Planlagt oppstart 2020.

 

Planstrategi fra prosjektorganisasjonen

Til toppen