Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Slik sender du søknad sjølv

Slik sender du søknad sjølv

Skal du sende inn ein byggesøknad?

Her finn du ei sjekkliste på kva som skal til for å gjere dette sjølv.

Sjekk først om du må sende byggesøknad

Kva skal du bygge? Sjekk om du må søke.

Slik søker du

1. Sjekk planar og føresegner for eigedomen din

Før du bygger, riv eller endrar må du sjekke kva planar og førsegner som gjeld for eigedommen din. Planar og føresegner er avgjerande for kva du kan gjere av endringar og kva du kan bruke bygget på eigedommen din til.

Sjå føresegnene for din eigedom i WebInnsyn

2. Få rettleiing

Før du går i gong med eit prosjekt, kan du møte oss for å få svar på spørsmål om byggetiltaket.

Bestill førehandskonferanse (inntil skjema kommer, kontakt Innbyggertorget).

3. Samle alt du må ha i byggesøknaden

Beskriving av kva du søker om

Eit kort følgebrev som gjer det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i kva du søker om. Du må også grunngi eventuelle dispensasjonsøknadar.

Teikningar og kart

 • Eit situasjonskart der du har teikna inn kva du skal bygge.
 • Målsette plan-, snitt- og fasadeteikningar.
 • Teikningar som viser sist godkjent situasjon. Dette finn du i saksinnsyn eller ved å kontakte kommunens innbyggertorg/dokumentsenter.

Utforming av tiltaket skal visast på teikningar og plassering av tiltaket skal visast på situasjonsplan. Kva som skal visast på teikningar, detaljeringsgrad og målestokk, avhenger av tiltaket. Normalt vil det vere nok med fasade-, snitt- og planteikningar utført i normal detaljeringsgrad og målestokk 1:100. Hovudmål på tiltaket må førast på planar og snitt jf. § 5-4, bokstav m, i byggesaksforskriften.

Utrekning av utnyttingsgrad
Kor mykje du kan bygge på eigedommen din, avhenger av kva reguleringsføresegnene tillet av utnytting, og kor mykje som er bygd på eigedommen frå før. Dersom du skal gjere endringar som fører til auka bygningsvolum på eigedommen, må du rekne ut den nye utnyttingsgraden.

For å rekne ut dette, må du finne ut kor store eksisterande bygg på tomta er. Du kan bruke godkjente teikningar for eigedomen din, eller måle opp dei bygga og konstruksjonane som skal reknast med. Ved enkle spørsmål, kan vi rettleie deg, og ved kompliserte utrekningar oppmoder vi om å ta kontakt med fagfolk. 

Eventuelle dispensasjonar frå lov, planar og forskrifter
Dersom tiltaket er i strid med lov, plan eller forskrift, må du søke om dispensasjon frå føresegna. Du kan ikkje søke om dispensasjon frå saksbehandlingsreglar.

Les mer om dispensasjonar.

Eventuelt bevaringsverdig bygning
For å finne ut om du eig eit bygg som er freda eller regulert til bevaring må du sjekke den gjeldande reguleringsplanen. Dette gjer du ved å søke opp eiendommen din her. Dersom bygget ditt er freda eller regulert til bevaring, bør du kontakte Fylkeskonservatoren og Ålesund Museum før du søker. Dette vil forkorte saksbehandlingstida. 

Eventuelle uttaler frå andre styresmakter
I nokre saker må du skaffe løyve eller samtykke frå andre deler av kommunen eller andre styresmakter.

Dette kan vere nødvendig i følgande samanhengar:

 • Tilknytning til vatn og avløp (Her kan du søke om “Forhåndsuttale” eller “Godkjent søknad om vann- og avløpsarbeid” fra verksem for vatn og avløp)
 • oppretting eller endring i arbeidsplassar (kontakt Arbeidstilsynet)
 • freda eigedom eller arkeologiske fornminner (kontakt Riksantikvaren)
 • Før du sender inn bygge- eller delesøknad må du sjekke om det er registrert biologisk mangfold på eigedommen eller naboeigedommen. Her finn du informasjon om uønska framande artar. Du kan også sjekke aktuelle eigedommar her

Eventuell tiltaksplan for graving og forurensning
Dersom tiltaket medfører graving, og det er mistanke om forureining i grunnen, må det bli gjennomført grunnundersøking. Ein tiltaksplan skal sendast til kommunen for godkjenning.

Slik handterer du forureinaa grunn.

4. Varsle naboane dine

Når du har samla alle dokumenta du treng i byggesøknaden din, må du varsle naboar. Du treng ikkje varsle naboane om du skal gjere mindre arbeid som ikkje påverker dei.

Les meir om nabovarsling

Kva skal nabovarselet innehalde?

Nabovarselet skal gi ein dekkande beskrivelse av tiltaket.

Du må også legge ved:

 • eit situasjonskart der du har teikna inn det du skal bygge
 • snitt- og fasadeteikningar
 • grunngjeving for eventuelle dispensasjonssøknadar

Liste med kontaktinformasjon til naboar og gjenboarar kan bestillast ved å kontakte innbyggartorget.

Slik nabovarslar du

Du kan bruke ei eiga teneste for å finne ut kven du skal varsle, og for å lage dei dokumenta du treng for å sende nabovarsel.

Etter at varsla er sendt, skal naboane få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboane skal sende sine uttalar (merknader) til deg.

Nabovarsel kan sendast på e-post. Det må dokumenterast at naboen har svart på e-posten. Ei automatisk generert stadfesting på at e-posten er lesen er ikkje tilstrekkeleg, då det ikkje er bevis på at e-posten er opna og lesen av rette vedkommande. Nabovarsel kan også sendast elektronisk på andre måtar enn e-post. 

I tillegg kan nabovarsel leverast personleg eller sendast som registrert postsending, for eksempel rekommandert. Registrert postsending er ei postsending som det blir gitt kvittering for ved innlevering, og som utleverast mot kvittering, jf. forskrift om formidling av landsdekkende postsendinger § 2 bokstav h. Dette kan for eksempel vere rekommandert sending, men inkluderer også andre tilsvarande tenester.

Legg med kopi, kvittering og merknader til nabovarsel i byggesøknaden

 • ein kopi av nabovarselet
 • ei kvittering som viser at naboane har mottatt varselet
 • eventuelle merknader fra naboane
 • eventuell grunngjeving for at naboane ikke er varslet

Send inn søknad

Søk via Byggsøk eller last ned søknadsskjema og send søknaden i en e-post til: postmottak@alesund.kommune.no

Du kan også sende papirsøknad til Ålesund kommune, Plan, byggesak og geodata, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller levere søknaden ved eit av innbyggartorga.

Til toppen