Felle, fjerne eller tilskjering tre

Dersom du er nabo til tre på kommunal grunn, som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjerna eller få trea skjert til. Ulovleg felling av tre blir anmeldt. Kommunen kan kreve gjenplanting eller erstatning. 

Dersom det gjeld tre på naboeigedommar, må du bli einig med den som er grunneigar, sjå nabolova for rettleiing for å avgjere saka.

Kort fortalt: 

 • Ønsker du å felle eller skjere til tre eller busker i eit offentleg område må du søke om det. 
 • Det er ulovleg å felle eller skjere til tre på kommunale areal utan løyve. 

Slik søker du 

Søk om hogst og rydding på kommunal grunn

Fyll ut og send inn det elektroniske søknadsskjemaet for trefelling.  

Vedlegg til søknaden

 • Kart
  Legg ved eit kart (GeoInnsyn), der du merker vegetasjonen som søknaden gjeld for. Sett kryss for enkelttre som du ønsker å ta vekk og bruk skravert felt ved uttak av tregrupper, buskfelt og bryn. 
 • Naboliste
  Du må varsle berørte naboaer som grensar til same område. Bruk nabolisten til søknad om hogst og rydding (DOCX, 8 kB), der du oppgir namn og adresse til dei berørte naboane, og om desse er einige eller ueinige i søknaden. 
 • Bilde (valgfritt)
  Du kan også laste opp bilde. Bilde som illustrerer situasjonen godt kan i nokre tilfelle erstatte ei synfaring på staden og saksbehandlinga går dermed raskare. 

Korleis blir søknaden vurdert?  

Gjeldande lovverk som vil ligge til grunn er nabolova, plan- og bygningslova og naturmangfoldlova. I tillegg kjem estetiske vurderingar og ei vurdering av trea si betydning for nærområdet. 

Felling av tre kan vere aktuelt  

 • ved akutt fare for skade på person eller eigedom på grunn av treets tilstand eller plassering. 
 • når dei kastar skugge på store deler av hagen, terrassen eller balkongen, eller er årsak til lite lys i huset. Ettermiddagssola blir vanlegvis sett på som viktigast. 
 • når dei har mista sin funksjon eller estetiske verdi på grunn av skade, sjukdom eller liknande.

Felling av tre er ikkje aktuelt  

 • for å oppnå betre utsikt frå enkelte tomter. 
 • for å minske nedfall av lauv og nåler. 
 • dersom grunnen for søknaden er at det ikkje har vore tre i friområdet ved innflytting, og trea har blitt større i denne tida. 
 • dersom dei kastar berre skugge på mindre delar av eigedommen eller berre få timar om dagen.

Når får du svar? 

Du får svar innan to månader. Vi tar kontakt med deg dersom vi treng meir informasjon eller det er behov for ei synfaring.  

Avgjersler som blir fatta er ikkje eit enkeltvedtak, og kan dermed ikkje påklagast etter forvaltningslova. 

Når kan trea fellast og kven utfører det?  

Tiltaket må utførast utanfor hekkesesongen for fugl. Det blir difor normalt ikkje gitt løyve til å felle tre i perioden 1. april til 15. juli.

Tiltak i kommunal regi blir i hovudsak iverksett i løpet av hausten/vinteren. 

I svarbrevet vil det gå fram korleis tiltaket skal gjennomførast – vanlegvis på ein av desse måtane: 

 • Vanlegvis får du sjølv felle trea og behalde veden, og må rydde området. 
 • Den som utfører jobben må ha nødvendig kompetanse og utstyr, og dette skjer på eige ansvar for seg sjølv og omgivingane. 
 • I nokre tilfelle ønsker vi i kommunen likevel å utføre arbeidet, for eksempel med omsyn til sikkerheita eller dersom det er behov for ei fagmessig skjering av trea. 
 • For område som kommunen drifter, slik som parkar, leikeplassar og balløkker, er det vi som skal felle og rydde. 

Kostnader 

Det er du som søker som må dekke kostnadane for tiltaket, så framt ikkje anna blir avtalt. Dersom du ikkje rydder slik som det er krav om, må du også dekke kommunen sine kostnader. 

I nokre tilfelle dekker kommunen kostnadane med trefelling, for eksempel når tre må fellast av sikkerheitsmessige omsyn. 

Meld frå om feil og manglar 

Meld fra om tre på kommunal grunn du meiner er i vegen eller til fare.

Dersom treet utgjer umiddelbar fare, oppmodar vi om at du tar kontakt med naudetatene på telefon 110. 

Nyttige linkar:

Ansvarleg for tenesta