Byggetilsyn

Vi kontrollerer at dei som er ansvarlege i byggeprosjekta følger byggeløyvet og lovverket.

  • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg
  • Vi er pålagt å føre tilsyn
  • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaka (inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt), gjerne i samband med søknad om rammeløyve og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse
  • Vi kan føre tilsyn på eige initiativ eller på bakgrunn av melding om ulovlegheit frå publikum
  • Vi varslar eller avtalar i dei fleste tilfelle at vi kjem på byggetilsyn

Tilsyn skjer med heimel i plan- og bygningsloven § 1-4 og kapittel 25, samt kapittel 15 i byggesaksforskriften.

 

Ansvarleg for tenesta