Bygge- og gravearbeid i forureina grunn

Terrenginngrep i forureina grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivnadane. Derfor stiller vi krav til korleis forureina grunn skal handterast.

Før du kan grave 

Finn ut om det er mistanke om forureining i grunnen på eigedommen der det skal gravast.  Erfaringsmessig kan det vere grunn til å tru at ein eigedom kan ha forureina grunn viss han tidlegare har vore nytta til:

  • industriverksemd, mekanisk verkstad eller skipsverft,
  • bensinstasjon, bilverkstad eller tankanlegg,
  • galvaniseringsverkstad eller impregneringsverkstad,
  • gartneriverksemd
  • avfallshandtering eller deponiverksemd

Heile bybrannområdet i Ålesund blir sett på som mogleg forureina.

I tillegg vil gammal byggegrunn der det er gjennomført rivingsarbeid eller rehabilitering av bygningar i perioden 1950 – 1980 erfaringsmessig kunne vere forureina.

Nokre eigedommar er òg registrerte i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.

Undersøking

Ved mistanke om forureining skal grunnen undersøkast i samsvar med NS-ISO 10381-5 og tilhøyrande rettleiarar.

I tilfelle der grunnundersøking viser at gjeldande normverdiar ikkje er overskridne, slik at kravet om tiltaksplan ikkje blir utløyst, skal resultata frå undersøkinga vedleggast eventuell søknad etter plan- og bygningslova.

Tiltaksplan

Er det forureiningar i grunnen skal det utarbeidast ein tiltaksplan. Kommunen krev at tiltaksplanen skal utarbeidast av føretak med særlig fagleg kompetanse. Krav til innhald i tiltaksplanen er definert i forureiningsforskrifta. Tiltaksplanen skal sikre:

  • ønska miljøkvalitet,
  • at anleggsarbeidet ikkje fører til forureining 
  • forureina massar disponerast forsvarleg

Tiltaksplanen skal godkjennast av forureiningsstyresmakta til kommunen før terrenginngrep blir igangsett. Føretaket som utarbeider planen må registrere lokaliteten i grunnforureiningsdatabasen før tiltaksplanen kan godkjennast.

Etter graving

Sluttrapport

Etter endt tiltak skal det utarbeidast ein sluttrapport med dokumentasjon av gjennomføringa. Sluttrapporten skal blant anna innehalde: 

  • ei utgreiing for gravearbeida som er utført
  • kvitteringar som viser at overskotsmassane er levert til eit godkjent deponi for forureina massar

Sluttrapporten bør utarbeidast av same føretak som har laga tiltaksplanen, og lokaliteten må oppdaterast i grunnforureiningsdatabasen. Sluttrapport for forureina grunn blir behandla uavhengig av ein eventuell søknad om ferdigattest. 

Sluttrapporten skal sendast til kommunen seinast 3 månader etter terrenginngrepa er avslutta.

Dokument kan sendast inn til oss på e-post postmottak@alesund.kommune.no eller i posten til Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund. 

Relevante lenker 

 

Ansvarleg for tenesta