Bygge- og gravearbeid i forureina grunn

Bygge- og gravearbeid i forureina grunn

Slik handterer du forureina grunn 

Terrenginngrep i forureina grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivnadane. Derfor stiller vi krav til korleis forureina grunn skal handterast.

Før du kan grave 

  • Finn ut om det er mistanke om forureining i grunnen på eigedommen der det skal gravast ved å søke opp eigedommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.   

  • Dersom det er mistanke om forurureining i grunnen, må du sørge for at det blir gjennomført grunnundersøkingar. 

  • Dersom grunnundersøkingane påviser forureining, må du sørge for at det utarbeidast ein tiltaksplan for korleis grunnforureininga på eigedommen skal handterast. Det fins ikkje eit eige skjema, men tiltaksplanen skal svare på alle punkta i forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-6

  • Skal du sleppe anleggsvatn på offenteig nett, må du i tillegg hente inn ei avklaring frå verksemd for vatn og avløp (VA). 

  • Send inn tiltaksplanen til oss for godkjenning saman med ei eventuell avklaring frå verksemd for vatn og avløp. 

Det er du som tiltakshaver som har ansvaret for å finne ut om det er forureining i grunnen på eigedommen. Som hovudregel krev vi at grunnundersøkingane og tiltaksplanen utarbeidast av eit foretak med høg fagleg kompetanse på området. 

Du kan ikkje sette i gang gravearbeida før vi har godkjent tiltaksplanen, uavhengig av om arbeida er søknadspliktige etter plan- og bygningslova. 

Saksbehandlingstid  

Saksbehandlingstida er fire veker frå du har sendt inn ein komplett tiltaksplan til oss. 

Etter at du har gravd 

Når arbeida er utført, skal du sende oss ein sluttrapport for handtering av forureina grunn. Det fins ikkje eit eige skjema, så skriv ein tekst som inneheld: 

  • ei utgreiing for gravearbeida som er utført  

  • kvitteringar som viser at overskotsmassene er levert til eit godkjent deponi for forureina masser 

Vi tilrår at sluttrapporten utarbeidast av eit foretak med høg fagleg kompetanse på området. Sluttrapport for forureina grunn blir behandla uavhengig av ein eventuell søknad om ferdigattest. 

Dokument kan sendast inn til oss på e-post postmottak@alesund.kommune.no eller i posten til Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund. 

Relevante lenker 

Til toppen