Reglar for sal og skjenking

Alle som har fått ei bevilling er ansvarleg for å setja seg inn i og følgje regelverket. Dette er det viktigaste du må vite for god drift:

Alkoholloven

Formålet med lova er å i størst mogleg omfang begrense samfunnsmessige og individuelle skadar som alkoholbruk kan medføre. Loven skal også framme næringspolitiske formål som forutsigbarheit, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklinga i delar av bransjen.

Forskrift om omsetting av alkoholhaldig drikk 

Alkoholforskrifta er gitt i medhald av alkoholloven. Forskrifta inneheld reglar om bruken av sals- eller skjenkebevillinga, og reglar for tildeling av prikkar og inndraging av bevilling ved brot på alkoholloven.

Bevillingsreglement for Ålesund kommune

Forskrift om omsetting av alkohol

Internkontroll etter alkoholloven - for sals- og skjenkestader
Alle sals- og skjenkestader skal ha rutinar for internkontroll. Dette handlar om å kontrollere og dokumentere at reglane i lovverket blir overhaldne på ein systematisk måte.

Lov om heilagdagar og heilagdagsfred

Serveringsloven
Den som skal etablere og drive serveringsstad av mat og/eller drikke må søkja serveringsbevilling hos kommuna før verksemda kan starte opp.

Bokføringsforskrifta
Forskrifta skal sikre god dokumentasjon av all omsetting i serveringsverksemder i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og alle uttak blir bokført, skatta for og korrekt avgiftsberekna.

Skjenketider i Ålesund

Salstider for alkohol i butikk

Tidsinnskrenking for sal og skjenking
Lokal forskrift om kor lenge serveringsstader kan halde ope, og kor lenge alkohol kan skjenkast eller seljast.

 

Ansvarleg for tenesta